Passer au contenu

Le média
de la vie locale

Publicité
Logo France Bleu

Deux clips en alsacien de Hervé Anton

Par

Le candidat de Stimme Hervé Anton vous propose de nouvelles chansons en alsacien, et avec des clips en prime !

Hervé Anton Hervé Anton
Hervé Anton - Clip Youtube

Bààl komme m'r wedder mìt ùnseri Müsik, sobàld wie m'r kenne. àwer mer kenne trozdem e bessel von de Neigkeite redde, dann die senn eu ùff'm Internet. 

Publicité
Logo France Bleu
loading

D'r Hervé Anton , Kàndidàt von Stìmme 2020/2021, Ìhr wìsse's, m'r hàn die Edition waje n'm Coronavirus verschowe müen, het zwei Video Clips ùff Elsassisch vereffentlicht, sie senn im Link von dem Àrtikel. D'r Hervé Anton het zwei CD ùff frànzeesch schon rüss gebrocht, mer hàn Sortilèges, ùn empreintes. Zetter het'r viel Konzarte gemàcht, Ìhr ware Fotos ùn Videos ùff sinem Sitt finde, àn dere àdrass : herve bindestrich anton punkt com.Er redd e bessele Elsassisch, àwer f'r d'Texte in d'r Müedersproch het'r Hìlf bekomme, von d'r Màmme, d'Madeleine, ùn eu vom Sprochàmt Elsàss-Mosel, s'OLCA. Beidi Liedle, es kocht, ùn mànchmol, met de Texte, senn ùff www.francebleuelsass.fr !

Le site de Hervé Anton .

La page Facebook de Hervé Anton .

Le clip de "Es kocht" :

Le clip de "Mànchmol" : 

Le texte de "Es kocht" :

Le texte de "Es kocht" :

Ich lüej gànz verblüfft ùn verlore 

Àlles wàs dùrichkùmmt àm Tele 

Ken Kàmìlle-Tee ìn mim Gàrte 

Schloofpìlle gìbt’s àm Plàtz  

D’Kaschperle màche wìdder ìhre Kinnes 

Ìhri Schnüere hàn de Rache gebroche 

D’Fàwrìke hàn sich vùm Lànd schëëde lon 

Miner Noochber ìsch a àrmer Dëëfel worre 

Ùn sott sin Polnisch ìwwerprìefe  

As kocht ùn sprìtzt ìwweràl 

As kocht ùn sprìtzt ìwweràl  

Ìch hàb d’Àrmüet nìt gewellt fer a güeter Priss 

De Priss vùm Troem, de Gschmàck vùm Obst 

De Dàmpf vù de Stross ingschnüft ìn de Lùnge 

Vùn de Eltere ùn de Kìnder  

Dìe Traders hàn si ùmgemùdelt 

Dìe Cactüs hàn ìhri Nodle verlore 

Dìe Kràbbe hàn d’Faddere gschlìffe 

Ìhre Kràch heer i noch ìn de Tribün 

Ìhre Kràch heer i noch ìn de Tribün  

As kocht ùn sprìtzt ìwweràl 

Pàss ùf ùn as regt mi ùf 

Schiss drùf ìch worr verrùckt 

As kocht ùn sprìtzt ìwweràl  

D’Kaschperle màche wìdder ìhre Kinnes 

Ìhri Schnüere hàn de Rache gebroche 

D’Fàwrìke hàn sich vùm Lànd schëëde lon 

Miner Noochber wëëss nìmm ebb i ne garn hàb  

Dìe Traders hàn si ùmgemùdelt 

Dìe Cactüs hàn ìhri Nodle verlore 

Dìe Kràbbe hàn d’Faddere gschlìffe 

Ìhre Kràch heer i noch ìn de Tribün 

Ìhre Kràch heer i noch ìn de Tribün  Schiss drùf !

Publicité
Logo France Bleu