Replay du jeudi 8 avril 2021

Jardinez avec la lune avec Garten24.de

- Mis à jour le

La chronique de Pierre vous parle de jardinage, avec les astres. Ecoutez les bons conseils trouvés sur le site Garten24.de.

La pleine lune et ses conséquences
La pleine lune et ses conséquences © Getty - Apexphotos Créatif - n° : 1211747535

Le site de Garten24.de avec son calendrier lunaire.

Pierre : mer welle àlli dàss ùnseri Pflànze besser wàchse, dàss mer scheens Obscht oder Gmiess greije. Ùn e pààr Persone danke dàss mer net nùmme Sonn, Lieb, ùn Wàsser brüche fer dess ànnezegreije, àwer eu, d’r rechtigi Inflùss vom Mond. S’esch ewerràschend, àwer wann mer drewer dankt esch’s logisch, d’Pflànze wàchse in d’r Nàcht widderscht. Mer hàn fer eich d’r Sitt 24 garten punkt de herüss gholt, un mer ware ne fer eich bschriiwe.

Jonathan : wàs kenne m’r ùff dem Sitt fìnde?

Pierre : Ehr hàn mehreri Kàtegorie wie erwähnt müen ware wann mer met’m Mond schàffe welle, d’Phàse, wann d’r Mond àb oder zünemmt, voll Mond oder schwàrz Mond, die Schtrecke vom Mond, wann se im Himmel nùff oder nàb geht. Derno kenne m’r bsonderi Daaij rachne, ob m’r ringer Obscht, Gmiess, Bäim oder Wùrzle pflànze oder zopfe müen. Und derno e letschti Kàtegorie kommt eu noch dezüü, die sogenannti Mondknepf, met périgées un apogée. Hopla, der Sitt word eich dess àlles vorschtelle, ùn s’esch noch einfàch, ehr hàn ùff der erschti Sitt e Dàà Kàlander, wo n’ehr fer jede Dàà eso ne kleini Zàmmefàssùng lase kenne, ùm ùm wàs es geht, ùm wàs ehr màche müen, fer jede Dàà.

Jonathan : ùn wann m’r ebs genereller wodde?

Pierre : Ehr hàn eu noch e Monet Kàlander wann ehr mehr e globàli Ewersicht welle hàn. Derno gebt’s eu noch e kleiner index ùff dem Sitt, wo n’ehr e Klàssifizierùng von de Pflànze lase ware kenne, dess word eich viel halfe, dann sie hàn vier Kàtegorie ùff dem Sitt, àwer s’esch eso einfàcher ze wisse welli Obscht oder Gmiess sorte in welli Kàtegorie bhàsse. Mer lehrt net wie es geht, àwer wàs mer ze màche hàn, ùff dem Sitt 24 garten punkt de, kàtegorie Mondkàlander.