Replay du vendredi 28 mai 2021

Une meilleure sécurité informatique avec Pulse, de Neomia

- Mis à jour le

La façon dont on tape au clavier est-elle plus sécurisée qu'un simple mot de passe ? Une startup alsacienne en est convaincue !

Le simple fait de taper au clavier peut-il reconnaître l'un ou l'autre utilisateur ?
Le simple fait de taper au clavier peut-il reconnaître l'un ou l'autre utilisateur ? © Getty - Westend61 - 1175885065

Le site de Neomia.

Neomia est une entreprise de logiciels qui souhaite donner du pouvoir aux organisations grâce au déploiement opérationnel de l’Intelligence Artificielle.

Pierre : e neiji Elsassischi Start-Up kommt hitt wedder dràn, m’r ware von Gscheidheit redde, e Intelligenz wie vom Mensch grende worre n’esch. Sie senn in Saushe, zeerscht hàn se Komputer Sicherheit gemàcht, f’r Software, sie begleite d’Unternamme dàss die virtüelli Intelligenz die innere Netzwarike sicherer màcht, ùn sie hàn e neijer System, es heisst Pulse.

Jonathan: wàs esch dess ?

Pierre : wàs esch sicherer àls d’r Rythmùs wo m’r ùff d’Tàschte vom Klàvier tippt? Einer tippt schnaller, d’r ànder màcht immer d’r salb Fahler met dere Tàscht wie e bessel ze witt esch f’r Finger. Pulse analysiert wie n’ehr gewehnli ìhr Klàwier benùtze, e Pàsswort ingann, wie fescht oder oft Kombinàtion von Tàschte benùtze, wie schnall ehr ùff ihri Müüs clicke, ùn derno wann Pulse merikt, dàss ehr’s nemmi senn, schliesst’r àlles. Pulse merikt wann ehr nemmi vor’m Komputer hocke.

Jonathan : ja läuft’s tàtsachlich?

Pierre : ja, s’tippe ùff’m Klàvier esch so genau wie n’e Elektrokardiogràmm, so finn esch dìss. D’Màschin verglicht àlles live, ùn ìsch viel feschter àls e Pàsswort. S’word vellicht bààl von àlli Inschtitütione wie e grosses Sicherheits Risiko hàn, sowie Spitäler, Wàsser oder Strohm Unternamme. Pulse ìsch ùff abonnement, jede Monet bezàhlt m’r e bessel ebs, s’integriert sich in e pààr Minüte in em’e System, derno kànn einfàch ùn schnall d’Sicherheit von em’e System erhehe, ùn s’senn Elsasser do hinte dràn, m’r gràtüliere.

Tél. : 03 89 33 58 20

Email : contact@neomia.ai