Replay du jeudi 29 octobre 2020

La carte "trainsfrontalière" des trains rhénans

- Mis à jour le

La chronique de Pierre vous emmène prendre le train sans s'emmêler les pinceaux dans les lignes.

Extrait de la carte
Extrait de la carte - Rutsch.eu

La page pour accéder à la carte des trains régionaux dans le Rhin Supérieur.

Le lien direct vers la carte vectorisée.

Pierre : Schints daade d’Litt d’Walt mehr àss ehri direkti Umgewùng kanne. Bi ùns esch’s e bessel ùmgekehrt, mer bliiwe in ùnserem Rhintàl, mer kanne ùns üss. Mer süeche àwer immer d’Neigkeite vom Internet fer vorwärts ze komme, f’r neiji Sàche, Orte, oder Persone ze entdecke. Der Sitt vom Dàà rùtscht ewer d’Granze, s’esch s’Wort, dann s’esch eu d’àdrass von dem Sitt  rutsch punkt eu, f’r d’Region ùm Strossbori, Melhüsa, im Schwàrzwàld, ùn Bàsel ze entdecke.

Jonathan : worùm heisst’s dann rùtsch?

Pierre : dann sie hàn d’Idée vom Rùtsch Glasel, s’kleine Wiss Win Glàs von frehjer, genomme, wie mer àls von ein And vom Tìsch bis s’àndere het màche rùtsche. Fer ze deile. Un sie deile ìhri Idée, ùff’m Sitt rutsch punkt eu. In semtlichi Kàtegorie: Strossbori ùn Umgewùng, Bàsel ùn Melhüsa, ùn e dritti, widderscht entdecke, kennte m’r’s ewersetze. Do ware n’ehr widderscht ewer’m Schwàrzwàld, Kàrlsrühe, bis Frànkfùrt, lase kenne.

Jonathan : ùn wàs gebt’s neijs ?

Pierre : sie hàn e neiji Kàrt gemolt, wie ààri pràktisch ìsch. S’ìsch d’Kàrt von àlli Zùg Lini vom Dittschlànd, Frànkrich ùn Schwytz im Rhintàl Gebiet. Deussig Bàhnhef oder Hàlteschtelle, 110 Lini. Die Kàrt ìsch oft àktüàlisiert, ùn kànn f’r àlli Shopping Begeischterti, Granzgänger oder einfàch f’r àlli süper pràktisch senn. D’Kàrt esch vektorisiert, derno nimmt’s net viel Plàtz, ùn s’kànn scheen vergreesert ware, àlles ùff’m Sitt rutsch.eu ùn eu dùrich FBE.fr !