Replay du mercredi 11 novembre 2020

Le site de l'Institut National de l'Audiovisuel

- Mis à jour le

La chronique de Pierre vous emmène faire un tour aux archives de l'audiovisuel français.

Logo de l'INA
Logo de l'INA - INA

Le site de l'INA.

Pierre : hitt fiire m’r d’r Gebùrtsdàà von France Bleu Elsass, ùn ich mecht eich hitt net von ùns àwer von ùnseri Pàrtner redde, wie m’r ermeilicht hàn, in ùnseri àrchive ze täuche ùn eich sämtlichi Ewerràschùnge, Errinerrùnge von ùnseri Vergàngeheit wedder ze brìnge. Àlle Mìttwoch in Rhin ùn Nüss hàn m’r Sandùnge von frehjer, wie e Foto vom Radio von dene Johre n’esch, àwer eu jede Mittwoch ùff’m France Bleu Alsace ùff frànzeesch, wü m’r viel ewer d’grossi Persehnlichkeite vom Elsàss lehre. D’r Sitt vom Dàà, s’INA, d’r Institut National de l’Audiovisuel, wie àlli àrchive vom télé ùn vom Radio ùffbewàhre düet.

Jonathan : s’ìsch eu e rechtlichi effentlichi Inschtitütion.

Pierre : ja, ùn sie schtelle eu in de Litt viel Màteriàl ze Verfüegùng ùff’m ina punkt fr. Video, Ton-Üsszeg, es kànn e màncher schon ewerràscht ware, wann m’r die Verschiedeheite durich die Johrzehnte merikt, m’r màcht nemm d’salb télé, oder d’salb radio. Ich kànn eich nùmme ehri Facebook Sitt empfehle, dann sie senn gànz noot àn d’Nochrichte, àn d’hittigi Gsellschàftsfröije ùn zeije wie’s frehjer esch gsenn.

Jonathan : hàn se eu ebs ewer s’Elsàss?

Pierre : ah jo, wann m’r alsace in d’r Süechmàschin vom Sitt ina punkt fr tippt, seht m’r 1106 Traffer. Sie hàn eu noch gànz scheeni Sàmmlùng ewer’m Bàràbli ùn d’r Germain Muller effentlicht, mànichmol reschtauriert, mànichmol net, àwer s’esch immer e Pläsier f’r mich in dene àrchive ze schwìmme. Do lehrt m’r Dings. Àlso namme eich die Zitt ùff’m Sitt ina punkt fr. ùn wann ehr mànchi àrchive benùtze welle, do müen ehr vellicht ebs bezàhle, dorùm gebt’s noch e àndere Sitt inamediapro punkt com, s’esch àlles sehr gfetzt gemàcht, sowie m’r e bessel Zitt momentàn hàn, esch’s eu e güedi Idee ùff dem Sitt ze lànde.

Retrouvez l'intégralité du dossier sur les 90 ans de la radio de service public en Alsace.