Replay du lundi 25 janvier 2021

Le Mulhousien Germain Forestier devenu une référence grâce à ses graphiques

- Mis à jour le

La chronique de Pierre met à l'honneur le mulhousien Germain Forestier, dont les graphiques traitant et présentant clairement les données brutes du COVID19 font le tour du monde.

Germain Forestier
Germain Forestier - Site internet Germain Forestier

Le lien direct vers le site de Germain Forestier, statisticien de choc !

Pierre : in dem gànze Chaos wie m’r zetter s’letscht Johr erlaawe hatte m’r fàscht die güedi Nochrìchte ùn die scheeni Gschìchtle vergasse. Die müen m’r mànichmol süeche, àwer s’ìsch ìmmer e Freid se mìt eich ze teile. Zetter März 2020 interessiert sich e Melhüsemer àn de Zàhle vom COVID-19. Er heisst Germain Forestier ùn ìsch Forscher in Informàtik ùn er ìsch e Meischter in Stàtistike ùn Tabelle. Jede Dàà komme die Zàhle von Santé Publique France, àwer dìss senn nùmme Zàhle. Dàss m’r se verstehn kenne, prodüzeert jede Dàà d’r Germain Forestier hùnderti von Gràphike dàss àlle se verstehn kenne.

Jonathan : interessiert dìss Litt?

Pierre : eigentli ìsch’r gràd ewer’m Twitter von mehr àss 17 deussig Persone gfoligt. Debii ìsch namli eu d’r frànzeesch Gsùndheitsminischter, d’r Olivier Véran ! Sogàrt d’r Dittsch Gsùndheitsminischter het die Gràphike widderscht geleitet, sowie verschiedeni Medie. S’ìsch effentlicht, s’Wort ìsch open data, offeni Dàteie, dàss àlli die Gràphike benùtze kenne. Jede Dàà gìbt ùns d’r Germain Forestier dànk sini Komputer ùn Stàtistike Kanntnisse e genaui Watter Kàrt von de Brutto Zàhle.

Jonathan : wo kenne m’r die Zàhle vom Germain Forestier sahn?

Pierre : eigentlich fàscht eweràll, will’s so viel Litt sini Warike benùtze f’r d’Litt ze benochrichtige, àwer ìhr kenne eu direkt sini Gràphike sahn, ewer’m Twitter, tippe im Twitter gforestier f’r àlles ze sahn. Sini Poschte senn effentlich, s’heisst dàss wann ìhr ken Konto hàn, kenne n’ìhr’s eu sahn. D’r Germain Forestier ìsch e grossi Referanz in dere Kriis worre, s’ìsch e Melhüsemer, ùn m’r senn gànz stoltz ewer’ne. Eso widderscht màche!