Replay du mardi 26 janvier 2021

Le site de la nouvelle Collectivité Européenne d'Alsace

- Mis à jour le

La chronique de Pierre fait le point sur le nouveau site de la Collectivité Européenne d'Alsace.

Logo de la CEA
Logo de la CEA - CEA

Le site de la Collectivité Européenne d'Alsace.

Pierre : ich hàb’ne e bessel Zitt gelonn, ich hàb net glich von dem Sitt welle redde. Noch Johre ìsch s’Elsàss wedder ùff d’r Kàrt dànk d’CEA, d’Collectivité Européenne d’Alsace, d’Europäzischi Kollektivität üss’m Elsàss. Fàscht drei Woche nochhar, clicke m’r ùff’m neije Sitt alsace punkt eu. E brànd neiji àdrass, mìt’m Nàme von ùnseri Region, ùn d’r pùnkt eu, f’r d’Europäischi Sitt.

Jonathan : wàs kenne m’r ùff dem Sitt fìnde?

Pierre : oh, viel Sàche, schon emol, e Vorschtellùng von d’r neiji CEA, d’Roll, d’Kompetenze, àlli wie mìtmàche, d’Finànze, àwer eu d’Projakter. S’word àllewaaij viel Litt interessìere. M’r kenne ùff’m Sitt sahn, dàss d’zwei Sitte von de Départements im Momant gebhàlde worre senn, bas bindestrich rhin punkt fr ùn haut bindestrich rhin punkt fr senn noch do, ìhr ware ìhri lokàleri Informàtione drowwe fìnde kenne. D’Aktüàlitäte, ùn e Kàlander ware n’ìhr eu noch folje kenne. D’Resültàte von de Wàhle ùn wàs in d’r erschti Setzùng vorkomme n’ìsch, ware eich àllewaaij interessìere ùff’m Sitt alsace punkt eu.

Jonathan : senn’se eu ùff soziàli Netzwarike ze folje?

Pierre : ja nàtirli, sie hàn e Kàmpf àngfànge, ùm àlli Elsasser ze ewerzeije, dàss es ebs nùtze word, m’r hàn d’Prozanter gsahn, viel Elsasser welle mehr, ùn vom Grand Est herüss. Esch’s e erschter Schrìtt? Nùmme e Nàme? d’Kommünikàtion von d’r neije CEA müess picco bello bliiwe, ùn ìhr ware se ùff’m Facebook, ùff’m Instagram, ùff’m Youtube, ùn ùff’m Twitter folje kenne. M’r ware àlli Links ùff ùnser Àrtikel drùff màche.