Replay du mardi 23 février 2021

La météo par satellite avec Sat24.com

- Mis à jour le

La chronique de Pierre vous parle de météo, avec les images satellites du site du jour : sat24.com.

Cirrocumulus et cumulus au-dessus de la France
Cirrocumulus et cumulus au-dessus de la France © Getty - Roberto Machado Noa - 1263949969

Le site de Sat24 pour vos prévisions météorologiques.

Pierre : jede Dàà gann m’r s’Watter ùff FBE àn, d’r hittige Dàà, d’r Dàà wie kommt, mànichmol s’Wochenand, mehr net, dann m’r welle wisse wie m’r ùns hitt ànzeije müen, m’r kenne net e gànzi Woch Watter PRognose bhàlte, oder ìsch’s : “ja d’gànz Woch raajt’s”, oder “d’gànz Woch word’s scheen senn”. S’esch net so oft. Àwer mànchi Watter Begeischterti welle dess ewer greeseri Periode sahn, f’r e Trend, e Tendenz ze sahn.

Jonathan : es gebt viel Sitt ewer s’Watter, wàs hàn Ìhr hitt vor ze schtelle?

Pierre : d’r Sitt sat 24 punkt com. Es sààt rechtig wàs es esch. Bilder durich Satellite, ewer d’gànz Walt, d’r gànze Dàà. Wann ehr ùff’m Sitt clicke, oder ùff’m bschtimmte Link von Mettel Europà wie n’ehr ùff’m Sitt FBE.fr finde ware kenne, ware n’ehr f’r die nachsti Woch àlli Projektionne ùn Prognose von de Wolike, vom Wind, vom Raaije oder Schnee, jedi 3 Stmnd e ànders Bild, fer rechtig ze wisse wie ùn wàs bàssiert. Die Rachnungsmodelle senn genau genüe dàss àlli ebs verstehn kenne.

Jonathan : gebt’s ànderi Meijlichkeite s’Watter ze sahn?

Pierre : ja, nàtirli. Ehr kenne nùmme d’r Wind stüdiere, oder nùmme d’Wolike, die Temperàtüre, d’r Wind, s’esch ààri komplet, ùn es gebt ùns e Idée ewer wàs im gànze Rhintàl pàssiert. M’r müen jo zwesche d’frànzeeschi un Dittschi Watter Prognose àls rewer ùn newer, do hàn ehr àlles granzeloos, ewer sat 24 punkt com.