Replay du vendredi 5 mars 2021

L'Association des Aveugles et Amblyopes d’Alsace et de Lorraine

- Mis à jour le

Le chronique de Pierre vous donne à voir le site de l'Association des Aveugles et Amblyopes d’Alsace et de Lorraine.

Logo de la fédération
Logo de la fédération - AAAL

Le site de l'Association des Aveugles et Amblyopes d’Alsace et de Lorraine.

Pierre : wann m'r d’Sicht eweg màcht, esch's trotzdem meili widderscht ze laawe? Heere, sahn, bereehre, d'r Gschmàck, schmecke. Mer kennt sich's vellicht einfàcher vorschtelle nix mehr ze schmecke, nix mehr met d'r Zùng ze spiire, àwer, àwer, mànchi hàn’s met’m Corona geteschtet,, nìt züe àngenahm. S'esch eu e Teil von unseri Erfàhrùng àls Mensch. D’Sìcht ìsch f’r viel Litt e Hauptsàch, e Verein ìsch f’r d’Elsasser wie nemmi sahn, nemmi güet genüe sahn, gegrendt worre, s’Verein AAAL met dere association des aveugles et amblyopes d'Alsace et de Lorraine, àn der àdrass aaal bindeschtrich asso punkt com.

Jonathan : zetter wann gebt's dess Verein?

Pierre : mehr àss e Johrhundert kampfe se schon fer d'ànerkannung von de Blinde Litt un die wie Schwierigkeite hàn, ze sahn. 1909 esch's gegrende worre. Net nùmme fer d'Blindi, àwer eu fer die wie schlacht sahn, wann ehr e Kind in dem Fàll hàn, ja d'Fàmili drùm herùm brücht eu Hilf. Wann ehr momentàn ehri Sicht verliere, wann ehr ehme kanne wie allein met dem Problem esch, kenne n'ehr ze d'r AAAL, s'esch àn dere àdrass aaal bindeschtrich asso punkt com. Sie senn e Teil von d’r Federàtion Aveugles Grand Est worre, àlso noch stäriker. Im Elsàss wàrte 600 Mitgleider ùff eich, fer ehri Racht ze erkanne, fer eich met'm administrative ze halfe, fer e Wohnung ze süeche, fer Lesunge ze finde fàlls ehr erigs ànne welle, sie senn do fer eich ze halfe.

Jonathan : fer àrweit ze finde esch's àllewaaij net so einfàch.

Pierre : ja, s'esch wohr, àwer wann mer will, no kenne m'r. Wesse n'ehr dàss es e Pflicht gebt fer d'Unternamme ewer 20 àngschtellti, 6% vom Gsàmtpersonàl àls Behinderter inzeschtelle ? Ja, s'esch e Gsetzt, un s'steht gànz klàr ùff'm Sitt vom AAAL. S'Verein kànn eich halfe, àwer ehr kenne eu d'r AAAL halfe, sie süeche immer Freiwilligi fer met de Litt ùmzegehn, fer met de Blindi ze redde, fer neiji àktivitäte ze grende. Ehr ware àlles àn dere internet àdrass aaal bindeschtrich asso punkt com finde.