Replay du mercredi 3 avril 2019

Awaken Car

- Mis à jour le

Dans la chronique de Pierre, causez avec votre voiture grâce à Awaken Car, qui a d'ailleurs gagné un prix de la sécurité routière.

Awaken Car
Awaken Car - Page du Kickstarter

Le site d'Awaken Car.

La page Facebook d'Awaken Car.

Pierre : ich redd àls garn von de neiji Projakter von unseri Elsasser, un do hàn m'r e Start-Up wie vor e pààr Johr gegrende worre n'esch, Awaken, ùff'm internet àn d'r àdrass awaken punkt fr, awaken sell erwàche beditte ùff elsassisch, sie hàn e Lesung entwickelt fer ehri Sicherheit, sie hàn sogàr d’r Innovàtionspriss von d’r frànzeeschi Strossesicherheit gewonne. D'r Gerät esch net gross, un redd met ehrem Telefon durich e Application. Dànk e Priis wie n'ehr ùff d'moderni Weuije momentàn hàn, e Diagnose Steckdos. Do kenne n'ehr gànz einfàch sahn ob ehr e Problem àm Auto hàn.

Jonathan : un wann's Auto gschtohle word?

Pierre : durich e geolokàlisierung kenne n'ehr ehr Auto folje, wisse in wellem Züstànd àss es esch, s'Gerät koschtet 20 € im Monet fer d'r abonnement met'ere SIM Kartl, sowie in ehri Telefon. Fàlls ehr e Unfàll hatte, seht's der Awaken Car direkt un preveniert d'Pumpier un d'Spitäler dàss ehr do un do senn, dàss se direkt komme kenne, un dess, dess het ken Priss fer e Laawe ze rette. S'esch einfàch, gscheidt üssgedankt, schùtzt ehr Laawe, ehr Auto un ehri Dàteie, s'esch e Elsassischi Idée, Awaken Car ùff'm Sitt awaken punkt fr.

Jonathan : ich seh do, sie hàn noch ànderi Prodükte.

Pierre : ja sie hàn Neigkeite entwickelt f’r d’Profis. Zem Beispiel Awaken Fleet, f’r d’Unternamme wie viel Autos benùtze, oder Awaken Garage, dàss Gàràgiste glich wesse kenne wann ehr Auto e Problem het, wàs es esch, derno word e Termin eu schnaller fescht gemàcht, dann sie wisse derno glich wàs f’r e Schteckel problemàtisch esch. Àlles ze lase ùff awaken punkt fr.

Awaken Car

30 Av. du Rhin

67100 Strasbourg

Mots clés: