Replay du vendredi 22 février 2019

Le site de la coopérative Hop'la

- Mis à jour le

Dans la chronique de Pierre, découvrez le site internet de la coopérative Hop'la, pour cette journée spéciale.

Le logo de Hop'la
Le logo de Hop'la - Hop'la

Le site de la coopérative Hop'la.

Pierre : hitt senn m’r d’r gànze Dàà in Ewerhüssbarje, bim Hopla, ùn derno esch’s eu normàl dàss ehr àn dem Ort durich’m Internet komme kenne, entwedder durich fBE.fr f’r uns ze sahn, àwer eu durich ehre Sitt Internet àn dere àdrass hopla bindestrich ferme punkt fr. ùff d’r erschti Sitt hàn ehr schon àlles wie eich verstehen màcht dàss ehr im’e Gschafft senn, d’Wàr vom Momant, s’Rezapt vom Dàà, die spezielli àngebote, ù, so widderscht.

Jonathan : gann se eu e Erklärung von wàs se senn, e Kooperàtiv, e kollektivs Gschafft?

Pierre : ja, s’esch eingentli e Kooperàtiv, sie erkläre’s, zetter 2012 senn’se in Ewerhüssbarje offe, met 15 Prodüzanter, s’esch f’r àlli güet, d’Kùnde hàn besseri Wààr, net eso diir, d’Büür hàn besseri Inkomme, mànchi hàn sogàr inschtelle müen. S’esch doch e güedi Nochricht f’r unseri lokàli Prodüzanter. Un d’r Hopla esch nàtirli eu e Beispiel f’r ànderi worre, s’gebt immer mehr so Initiàtive. Ehr kenne àlles ùff’m Internet Sitt hopla bindestrich ferme punkt fr.

Jonathan : gebt’s eu Prodükte ùff’m Sitt ze kaufe?

Pierre : ah nein, s’esch ken Drive, s’Beschte esch jo in de Làde nin ze komme, ùn d’r Dùft ze schmecke, s’Màteriàl ze griffe, d’Wàre ze hewwe, dàss m’r weiss wàs m’r kauft. Un d’Litt traffe, s’esch jo s’scheenschte do dràn. Nàtirli senn m’r hitt dert, komme ùn traffe ùns, àwer noch wichtiger, traffe die Büüre, horiche die Rotschlàà von de àngeschtellti, un clicke ùff’m Sitt hopla bindestrich ferme punkt fr, sie hàn sogàr Versione vom Sitt ùff Dittsch ùn ùff Anglisch, do senn àlli wellkomme, hopla, ehr wesse wàs ehr ze màche hàn.

La coopérative Hop'la

196, route de Saverne

67205 Oberhausbergen 

03.88.30.84.40