Replay du vendredi 19 février 2021

Jamais à plat avec ChargeMap

- Mis à jour le

La chronique de Pierre vous permet de savoir où recharger ses batteries (enfin, celles de la voiture) grâce à une carte des bornes.

Les différentes solutions Chargemap
Les différentes solutions Chargemap - Page Facebook

La carte des bornes de Charge Maps.

Pierre : s’letsch Johr senn d’àllegemeine Zàhle von de Autosverkäuf gsùnge, àwer im Frànkrich senn Gschafftle gemàcht worre, dùrich d’elektrischi oder d’hybridi Autos, do het’s explodiert. Ja, die Zàhle senn fàscht verdreifàcht worre. Güedi Nochricht f’r d’Ùmwalt, àwer do müen e pààr Gwohnheite gewachselt ware. Hitt redde m’r von Chargemap, ùff anglisch sell's einfàch Làd Kàrt beditte, s'esch einfàch gemàcht fer die gànzi borne ze lokàlisiere, wo m'r sins elektrische Weuije scheen un pràktisch làde kenne.

Jonathan : s'esch e güedi Idée, s'esch e oft gschtellti Freuij von de Litt wie sich àn de elektrischi Autos interessiere.

Pierre : ja, wie kenne m'r's dann làde wann m'r witt von d'heim senn ? S'gebt im Rhintàl 1236 so elektrischi Làde Penkt, un s'word noch mehr in e pààr Johr gann. Ehr kenne àlli die Penkt momentàn ùff'm sitt chargemap punkt com finde, sie hàn ùff ehrem Sitt momentàn fàscht àlli Lander wo m’r Strohm tànke kenne! S'esch rechti pràktisch.

Jonathan : un e Neigkeit fer die elsassischi start-up !

Pierre : ja, ehr hàn schon e Homepage, e App f’r àlli die Schteckdose ze finde, ùn die senn beidi granzewerschrettend, ehr käufe in Bàsel in, finde ebs ùff’m Plàtz, àwer s’gebt jetzt noch dezü d’r Chargemap Pàss, e Mülti Netzwarik Kàrt, wie eich ermeilicht fàscht eweràll Strohm ze hole. Meine n'ehr es esch noch net pràktisch genüe ? Met Charge Map ware n'ehr vellicht ànderscht danke, ùff'm Sitt charge map punkt com ! S'esch elsassisch, s'esch pràktisch, schriiwe eich ùmmesonscht in!