Passer au contenu

Le média
de la vie locale

Publicité
Logo France Bleu

Journée forêt : les arbres remarquables du Bas-Rhin

À retrouver dans l'émission
- Mis à jour le
Par

La chronique de Pierre vous emmène en forêt, ou voir des arbres isolés avec le site des arbres remarquables du Bas-Rhin.

Une belle forêt
Une belle forêt © Getty - Schon - 1265067608

Le site et la carte des arbres remarquables du Bas-Rhin.

Pierre : Senn ehr e Pflànz un Bäim Begeischterter? Ehr wisse àllewaaij dàss e Baum fer d'Menschheit viel werikt, d'Lùft, fer d'Umwalt, fer d'r Grùnd ze hewe, mànichmol kànn’s àwer eu fer d'Euije e Plaisier senn. Es gebt e Homepage ewer die scheeni Bäim vom Nord-Elsàss, àn d'r àdrass arbres bindeschtrich remarquables punkt bas bindeschtrich rhin punkt fr, ja s'esch e komplizeerti àdrass, àwer ehr kenne eu einfàch im Google arbres remarquables bas-rhin tippe, ehr ware drùff keije.

Jonathan : worum esch e Baum sahnswart?

Pierre : mehreri Kriterie, erschtents, kànn e Baum esthetisch senn, durich sini Greese, sini Forme, sini Nascht oder sini Sort, mànchi Bäimsorte seht m'r nemmi eso oft im Elsàss. S'kànn eu e wichtiger Baum in d'r Làndschàft, in d'r Umwalt senn, e Baum, wie e kleiner Wàld im e Tàl vom Wind schetzt, oder e Baum wie gànz allein met sini Wùrzle Grùnd um e Bachel hebt, dàss nix ins Wàsser keijt, oder e Bäum kànn eu àls Arbgüet àngelöijt ware, e Baum esch mànichmol im Elsàss berehmt, , sowie die Ginkgo Biloba vor’m Kaiserpàlàscht, àlles ze sahn ùff dem Sitt arbres bindeschtrich remarquables punkt bas bindeschtrich rhin punkt fr

Jonathan : wie kenne m'r die Bäim finde?

Pierre : ùff'ere Kàrt ùff'm Sitt, oder ehr kenne ùff'm Sitt ehri Gemeind wähle, oder wo ehr herum spàziere welle. Ehr ware net nùmme e Bschriiwung ewer die Bäim sahn, àwer eu Photos. Nàtirli kenne n'ehr eu die Lischt üssfelle, dann ehr kanne àllewaaij eu scheeni Bäim do oder dert, die Lischt von 576 Bäim von verschiedeni Sorte selle ergänzt ware, e Komitee word entschiede ob se in dere Lischt nin pàsse oder net, un derno ware die Bäim àllewaaij klàsseert, ùff'ere nàtionàli Widde, jedi Informàtion un wùnderbàri Bäim àn d'r àdrass arbres bindeschtrich remarquables punkt bas bindeschtrich rhin punkt fr

Épisodes

Tous les épisodes

Les plus écoutés de France Bleu Elsass

1
2
3
Publicité
Logo France Bleu