Replay du lundi 24 février 2020

L'application Pokaa pour vos sorties strasbourgeoises - Die Pokaa-App für Ihre Ausflüge in Straßburg

- Mis à jour le
Pokaa.fr
Pokaa.fr

Fer d'Application Pokaa ze rùnterlàde

D'Websitta Pokaa.fr

D'Facebook-Sitta vù Pokaa.fr

Pierre : Im Rhintààl kenne m’r in viel Orte üss gehn wann m’r jùng, oder nemmi eso jùng senn, s’welle eigentli àlli e Freid hàn àm Wochenand, oder ùnter d’Woch f’r die wie net zü frehj ùffstehen. D’meischte Orte wo ebs los esch, senn in de Städt, Strossbori brücht net rot ze ware, s’esch ebs los, mànichmol ze viel, no brüche m’r e App wie ùns helft, e bessel klàrer ze sahn. Pokaa, P-O-K-AA, s’esch ùmmesonscht rùnder ze làde.

Jonathan : s’esch zeerscht ùff’m e Sitt gsenn, oder?

Pierre : ja, àn d’r àdrass pokaa punkt fr, f’r àlli àrtikel ze lase, ewer d’neiji restaurant, d’bar, d’Disko, d’Orte wü’s Mode esch, sich ze zeije. D’üsschtellùnge, d’Strossborjer wie d’Stàdt ùmschmisse, s’steht àlles ùff’m Sitt, ùn eu ùff d’r App Pokaa, sie esch làng nemmi ùff Android geloffe, àwer zetter kùrzer Zitt esch wedder àlles do, ùff’m Play Store, oder ùff’m App store.

Jonathan : worùm brüche m’r e App?

Pierre : wie m’r immer mehr ùnseri Smartphone ùn ùnseri Tabs benùtze, nemm soviel d’r grosse Komputer. Ùn wann ehr àm Owes schnall e güeter Restaurant süeche f’r ehri Frend ze beindrùcke, hàn Ìhr àllewaaij ringer d’r Hosepiipser debii. Ehr hàn sogàr d’r Pokaa Knopf, f’r ze wisse wàs glich ùm eich pàssiert, ehr brüche nemmi làng süeche, s’esch hoch-pràktisch, ehr kenne sogàr ehri Fàvoriti Orte speichere, dàss nehmi verlore geht. Drei Kàtegorie, àktüalitäte, Pokaa, f’r ùm eich àlles ze erfàhre, ùn Fàvorite, sie hàn’s einfàch gebhàlte, einfàch sowie wann ehr in Strossbori àmüsiere welle. D’gànzi Koordinàte ware nàtirli ùff’m Sitt francebleuelsass.fr lànde.