Replay du mardi 25 février 2020

La coopérative agricole Hop’la - Die Landwirtschaftliche Genossenschaft Hop'la

- Mis à jour le

La chronique de Pierre vous présente la coopérative Hopla de Oberhausbergen, active depuis 8 ans. Consommateurs, produits et producteurs locaux, tout le monde s'y retrouve.

Logo Hop'la
Logo Hop'la - Hop'la

Pierre : d’Gewohnheite wachsle. Frehjer senn àlli ins Grossgschafft f’r àlli Prodükter in ein Ort ze finde. Zetter e pààr Johre fànge d’Litt àn, ànderscht ze danke, ùm ùnseri Büüre ze bschìtze, ùn besseri Wààr f’r d’r salb Priss ze bekomme. Eini von de Kooperàtive het e Homepageàn dere àdrass hopla bindestrich ferme punkt fr. ùff d’r erschti Sitt hàn ehr schon àlles wie eich verstehen màcht dàss ehr im’e Gschafft senn, d’Wàr vom Momant, s’Rezapt vom Dàà, die spezielli àngebote, ù, so widderscht.

Jonathan : gann se eu e Erklärung von wàs se senn, e Kooperàtiv, e kollektivs Gschafft?

Pierre : ja, s’esch eingentli e Kooperàtiv, sie erkläre’s, zetter 2012 senn’se in Ewerhüssbarje offe, met 15 Prodüzanter, s’esch f’r àlli güet, d’Kùnde hàn besseri Wààr, net eso diir, d’Büür hàn besseri Inkomme, mànchi hàn sogàr inschtelle müen. S’esch doch e güedi Nochricht f’r unseri lokàli Prodüzanter. Un d’r Hopla esch nàtirli eu e Beispiel f’r ànderi worre, s’gebt immer mehr so Initiàtive. Ehr kenne àlles ùff’m Internet Sitt hopla bindestrich ferme punkt fr.

Jonathan : gebt’s eu Prodükte ùff’m Sitt ze kaufe?

Pierre : ah nein, s’esch ken Drive, s’Beschte esch jo in de Làde nin ze komme, ùn d’r Dùft ze schmecke, s’Màteriàl ze griffe, d’Wàre ze hewwe, dàss m’r weiss wàs m’r kauft. Un d’Litt traffe, s’esch jo s’scheenschte do dràn. Nàtirli senn m’r hitt dert, komme ùn traffe ùns, àwer noch wichtiger, traffe die Büüre, horiche die Rotschlàà von de àngeschtellti, un clicke ùff’m Sitt hopla bindestrich ferme punkt fr, sie hàn sogàr Versione vom Sitt ùff Dittsch ùn ùff Anglisch, do senn àlli wellkomme, hopla, ehr wesse wàs ehr ze màche hàn.

Facebook

Twitter

Instagram

Site web - Hop'la

196 Route de Saverne

67205 Oberhausbergen