Actualités rhénanes sur le net

Du lundi au vendredi à 8h55

La météo agricole, une référence.
La météo agricole, une référence. © Getty - Mareen Fischinger - 468742671

La météo agricole

Diffusion du lundi 9 mars 2020 Durée : 2min

Dans la chronique de Pierre, découvrez le légendaire site de la météo agricole.

Le site de la météo agricole.

Pierre : gall, ehr kanne bschtimmt eu e Watter Begeischterter. Oder e Begeischterti, ehme wie àlle Dàà ùff'm Thermometer löijt wie's esch, eber wie àlle Dàà gückt wie's word, àm télé, àm radio, ùff'm Internet. Ja, im Elsàss hàn mer làng met'm Lànd gschàfft, no esch dess hoch wichti gsenn. Hitt noch. Mer hàn hitt morje d'grossi tendances vom Rémy Gullung gheert, met sini Losdaaij, er trùmpiert sich salte, àwer dess senn tendances, no welle m'r metnànder ebs genauers hàn, s'esch d'r hoch berehmte Sitt, schon emol bi ùnseri Büüre, la meteo agricole punkt net.

Clément : ja do esch nùmme eini Sitt!

Pierre : ja, mehr brücht mer gàr net, d'r Sitt la meteo agricole punkt net esch ewer s'gànze Frànkrich, ùff d'r rachti Sitt ware n'ehr schon lase wann dàss d'Sonn ùffsteht, wann dàss es Nàcht word. D'r Heilige vom Dàà, ùn eu wàs mer fer e Mond àn dem Dàà ware hàn. Ùff d'r rachti Sitt hàn ehr eu e Kàrt vom Frànkrich, met roti Zone, dess esch eigentli d'r Wàsser ewerflùss oder Wàsser Defizit, s'kommt met d'r Period drùff àn. S'esch ààri interessànt.

Clément : ùn ùff die link Sitt von dere Homepage?

Pierre : do hàn ehr e grossi Tabelle ùff dem Sitt la meteo agricole punkt net. Gànz Owe gann ehr ehri Poschtleittzàhl in, zem Beispiel, hop, 67 650 Blienschwiller, worùm Blienschwiller, fröije mi net, s'esch eso rüsskomme. Do hàn ehr s'Watter vom Dàà, Stùnd pro Stùnd, met de Temperàtüre, d'r Wind von wü dàss er bloost un wie stàrik, ob's raaije word, un wieviel. Derno hàn ehr e Knopf fer s'Watter ùff fenf Daaij ze sahn, do sahn ehr noch dezüü wieviel Stùnde Sonn ehr im Dàà hàn, un momentàn esch's e bessele müüsààm. S'esch rechti komplett ùff dem Sitt la meteo agricole punkt net, ehr kenne sogàr s'Watter bis 10 Daaij finde, s'gebt eu noch e àndere Knopf, bon s'esch net eso genau in dere Kàtegorie. Àwer s'esch vellicht s'einfàchste ùn àm komplettschte àn dere àdrass la meteo agricole punkt net. Un mer gann's jo eu, nàtirli, ùff FBE punkt fr !