Conseils pratiques

Actualités rhénanes sur le net

Du lundi au vendredi à 8h55

Logo VerifEasy
Logo VerifEasy - VerifEasy

La simplification des crédits documentaires avec Verifeasy. Dokumentenkredit mit Verifeasy

Diffusion du lundi 9 septembre 2019 Durée : 1min

La chronique de Pierre se penche sur la simplification des crédits documentaires avec la startup strasbourgeoise Verifeasy.

Le site de VerifEasy.

La page Facebook.

Pierre : im internàtionàle Hàndel esch’s immer e bessel komplizeerter ze hàndle. In Europà het m’r Gàràntie, mer kenne löije ob e Kùnde bezàhlt, ob se àm schliesse senn oder net. Hauptsàch esch net ìmmer ze verkäufe, àwer bezàhlt ze ware. Wann ehr e gànzer Container noch Indie liefere ùn ware net bezàhlt, do kenne n’ehr làng ùff ehr Gald wàrte. Es gebt Versicherùnge, die senn diir, oder eu Komputer Lesùnge, sowie verifeasy punkt com.

Jonathan : s’schint komplizeert, wie läuft dess?

Pierre : eigentlich benùtze viel internàtionàli Unternamme e dokümentàrer Kredit, mìt de Bànke von de Walt. D’Bànke ewerwiese s’Gald nùmme wann d’Wàre geliefert ware, durich Dokümanter. Zem Beispiel, e Lieferschein müess àn de Bànk gezeijt ware, dàss d’Bànk nachsti Etàpp màcht, ùn d’Bànk vom Üsslànd notifiert, so kànn d’r Kùnde bezàhle, d’Bànke sààwe derno dàss s’Gald kommt, ùn dàss àlles klàr esch. 

Jonathan : s’schint eu diir ze senn?

Pierre : ah e Bànk màcht neh nix ùmmesonscht, àwer dess kànn e grosser Risiko vermeide. So het e Strossborjer, d’r Arnaud Doly, d’Start-Up Verif Easy, einfàch ewerprüefe, gegrendt. Die dokümentàri Kredite ware eso vereinfàcht, die Firma hàn wenjer Chance sich ze trùmpeere, d’Dokümanter viel schnaller ewersand, s’esch e Zitt ùn Gald Gewinn f’r àlli. Es word momentàn geteschtet ùn Ands Johr kommt e Revolütion f’r d’Firma wie waltwitt mìt grossi Vertràg in ùn üss fehre. Àlli Infos ùff verif easy punkt com.

contact@verifeasy.com

VerifEasy

11 Rue de l'Académie
67000 Strasbourg
France