Replay du mercredi 24 mars 2021

Le printemps avec les graines Hubert

- Mis à jour le

La chronique de Pierre sème et essaime, le printemps arrive avec les graines Hubert.

Logo Graines Hubert
Logo Graines Hubert - Graines Hubert

Le site des Graines Hubert.

La page Facebook.

Pierre : eh, wisse n'ehr wàs? S’ìsch Frehjohr, ùn mànchi Sàche müen gepflàntz ware, àwer jetzt, hop hop ! Senn her schon gerecht? Hàn her schon feschtgschriwwe wàs ehr dess Johr setze ware? Fer d'r beschte Sohme ze wähle hàn mer viel Exparte àm 9 jede Dàà ingelàde, àwer m’r brüche eu noch e Prodüzant, wie ùns helft, scheeni Garte ze hàn. D’Graineries Hubert senn zetter Johrzehnte do, s'esch ùff’m Internet àn dere àdrass graines bindeschtrich hubert punkt com. D'grainerie Hubert het ehr Gschafft in Lichtenbari, Unterlànd, un do ware n'ehr d'Quàhl d'r Wàhl hàn.

Jonathan : wàs biete se dann ùff dem Sitt Internet àn?

Pierre : Sohme fer Blüeme, fer Gmiess, Sohme Kimme, un sämtlichi Bio Prodükte, s'esch sowie e àrt épicerie àbteilùng, met Prodükte wie m'r àls net immer eweràll find, Sùpp, Tee, Kernle, ùn so widderscht. Sie biete eich eu Bio Kùnscht mescht àn, dann d'r gànze Sitt, s'gànze Gschafft esch Agriculture Biologique, met ere geprüefti sànitärischi Qualität D'Maskottel von d'r Grainerie Hubert esch d'r Huby, e ronder Gartner wie eich güeti Rotschlààwe gebt, àwer eu scheeni Promotions àn dere àdrass graines bindestrich hubert punkt com.

Jonathan: un wàs fer Rotschlààwe gann se dann?

Pierre : in dere Conseils àbteilùng, ware n'ehr lehre wie n'ehr d'scheensti Gallereewle ànnegreije kenne, àlles ewer die greeni Kùnschtmescht, die so bennanti engrais verts, d'beschti Tomàte, ùn wie m'r se pflaaije kenne, met oder ohne Krànkheit, besser ohne, gall.Un zwei grossi Kàtegorie ewer d'Sohmekimme. Àlles ware n'ehr ùff dem Sitt finde, sogàr Warikzeij fer ze gartne, Rehr, Schniidmàschine, ùn viel ànderi Sàche. Sie senn eu ùff'm Facebook, mehr àls 200 Persone folje se, ùn do kenne n'ehr namli eu d'Neigkeite ùn d'Sonderàngebote sahn. Àlles ùff'm Sitt graines bindeschtrich hubert punkt com.