Replay du mercredi 1 mai 2019

Les archives de la météo avec Clima

- Mis à jour le

Les archives de la météo dans la chronique de Pierre avec l'association Climat en Moselle et Alsace.

Plus météos en une photo
Plus météos en une photo © Getty - john finney photography - 686659926

Le site de Clima en Alsace et en Moselle.

Pierre : in dere Period, met de scheeni Daaij àwer eu met Ferie Daaij, esch's immer d'salb Fröij wie kommt, wie word s'Watter senn, word's raaije, heiss senn, word's àvrille Watter gann, kùrzi Raaije oder net? Kenne m'r d'Winter Klàmotte ùffrümme oder net? Mer gann eich sowieso mindestens jedi Stùnd s'Watter vom Dàà un von de naachsti Daaij ùff France Bleu Elsass, dess gheert dezüü, àwer wisse n'ehr dàss es im Elsàss viel Watter Speziàlischte gebt ?

Jonathan : nàtirli, e jeder kànn e Météo Stàtion d’heim hàn.

Pierre : ja, àwer dess esch in de Gejewàrt. s'Watter word àwer stüdiert, so wie die Litt wie CLIMA senn, CLIMA, ohne T àm And, CLIMA wie Climat en Moselle et Alsace beditte sell. Sie hàn nàtirli e Internet Sitt, àn d'r àdrass climat punkt fr. Es senn net nùmme Watter Speziàlischte debii, àwer eu Photo Begeischterti. Zetter März 2007 hàn se der Verein gegrendt, un schtelle zàmme d'gànzi àrweit von de Watter Begeischterti, wie eu jede Dàà d'heeschti un nederschti Grààde ùffschriiwe, wieviel es im Dàà geraaijt het, un eu Photo namme un se ùff'm Sitt drùù màche.

Jonathan : ja kenne m'r eigentli net wisse wàs es fer Watter morje gebt?

Pierre : nein, der Sitt het d'àrchive vom Watter im Elsàss un Mosel zetter 2008, wann àss es gschneit het, wann àss es grossi Umwatter gann het, wann àss es Hitze gann het, ehr ware eu live Kàrte sahn wo àss es in d'r Region, dess heisst eu im Dittschlànd, un Mosel fer üssenordentlichi gebt, wie kräftigi Wind, niedrigi Temperàtüre, dess esch àlles live ze sahn ùff'm Sitt clima punkt fr, un vergesset die sewe deussig Photos ùff dem wùnderbàrer Sitt, arnschti un wùnderscheeni Nàtür net nùmme met'm Watter àwer eu met de Photo Begeischterti ùff'm Sitt clima punkt fr.