Passer au contenu

Le média
de la vie locale

Publicité
Logo France Bleu

Féerie de Noël - Die weihnachtlichen Fantasien

À retrouver dans l'émission
Par

Mìt'm Pierre entdecke m'r hitt 's Wihnàchtsgschaft Féerie de Noël vù Richewihr. Dans la chronique de Pierre, découvrez aujourd'hui la boutique Féerie de Noël de Riquewihr

Féerie de Noël
Féerie de Noël

D'r Sitt vùm Gschaft Féerie de Noël 

Pierre : mer gehen so làngsàm geje Wihnàchte, un do welle m'r metnànder e bessel unsere àlldaaijliche verscheenere, m'r welle zeere. Bi ùns esch's d'r Jonathan wie àls met de Wihnàchstkeijle, met de Ziarbänder ùmgeht, un bi eich? Esch's d'gànz Fàmili wie metmàcht? Mànchi Fàmilie wàrte bis àm 24. Dezamber fer ze zeehre, fer d'r Tànnebaum nin ze màche, àwer s'esch unterschiedlich im Elsàss, mer zeehre net àlli met d'r salb Dekoràtion. Do hàn mer eich e Sitt gfùnde wie ewer d'Wihnàchtszeehrunge eich àlles erklärt, s'esch d'r Sitt feerie de noel punkt fr.

Jonathan : esch's eigentli e Gschafft?

Pierre : ja, wo ehr àlles ewer Wihnàchte entdecke ware. Do müen m'r ins Johr 1990 zereck fàhre, in dem Johr entdeckt d'r Bernard Hanauer s'Gschafft von d'r Käthe Wolfhart, im Dittsche, d'r Bernard esch Zeichner in d'r Indüschtrie, àwer er dankt jede Dàà dràn, er wodd sins Gschafft im Elsàss ùffmàche. Im Johr 1995 màcht d'Féérie de Noël in Richàwihr ùff, ehr kenne se finde àn dere àdrass feerie de noel punkt fr.

Jonathan : wer esch da die Käthe Wolfhartt?

Pierre : ah, sie esch e hoch berehmti Frai waje Wihnàchte, im Dittschlànd, sie hàn bi Stuttgart àngfànge, ùn ehr Gschafft, s'Christkindelmarik von d'r Käthe Wolfhart esch e Schmùckschteck fer àlli wie Wihnàchte so garn hàn. Sie hàn sogàr e Müsée un d'zweit Generàtion esch do fer widderscht ze màche.

Jonathan : un wàs esch d'r Zàmmehàng met Richàwihr?

Pierre : d'r Bernard Hanauer verkauft jetzt d'Prodükte von d'r Käthe Wolfhart in Richàwihr, die pràchtvolligi Prodükte, Dekoràtione üss Glàs, Nùssknàcker, Manner wie rauche, Pyràmide, Krìpple, Sàche üss Zenn, zwànzig deussig Àrtikel ùff 300 quàdràtmeter, fenf deussig Lample, e Labküeche Hüss, àlles esch gemàcht dàss ehr do in Richàwihr d'r Wihnàchtstraum fehle, àn dere àdrass feerie de noel punkt fr.

Épisodes

Tous les épisodes

Les plus écoutés de France Bleu Elsass

1
2
3
Publicité
Logo France Bleu