Actualités rhénanes sur le net

Du lundi au vendredi à 8h55

Groupes Facebooks
Groupes Facebooks © Getty - Omar Marques/SOPA Images/LightRocket

Les groupes Facebook contre le harcèlement - Facebook-Gruppen gegen Belästigung

Diffusion du mardi 14 janvier 2020 Durée : 1min

Mìt'm Pierre entdecke m'r hitt d'Facebook-Gruppe geje d'Beläschtigung. Dans la chronique de Pierre, découvrez aujourd'hui les groupes Facebook contre le harcèlement

Tous les quartiers et les groupes Facebook sont listés au bas de l'article.

Pierre : s’gebt immer e Risiko, ùn net nùmme f’r Frauer, von sexuelli Belästùng ùff d’r Stross ze liide, àwer wann’s dùnkel werd, wann mànchi hàlb bsoffeni ken Granze mehr hàn, do gebt’s noch e greeseres Risiko. E Strossborjere, d’Marie-Ange Fuchs, Berotere in Kommünikàtion, het entschlosse mehreri Facebook Grùppe ze grende, e Grùpp per Viertel von d’r Stàdt, dàss d’Litt sicher heim kenne komme.

Jonathan : s’esch e güedi Idée, dann Facebook esch ùmmesonscht.

Pierre : ja, ùn es word immer eso bliiwe. D’Marie Ange esch àls schon met’ere Person von ehrem Viertel spot heim gànge. D’Idée esch einfàch, Ìhr sààwe ùff dem Grùpp dàss Ìhr zem Beispiel geje2 àm Sùndi morjes von em’e Feschtl im Zentrùm von Strossbori bis noch Neuhof heim gehn welle. Un derno word àllewaaij e ànderi Person d’salb Schtreck màche. Es esch jetzt meilich sicher ùn ùmmesonscht heim ze komme.

Jonathan : e güedi Idée, àwer lauft dess tàtsachlich?

Pierre : es läuft zü güet, ùn dess sààt ebs ewer d’Sicherheit in unseri Grossstädt, f’r d’Litt wie allein senn, es sààt eu ebs ewer d’Angscht von de Litt. D’Marie-Ange brücht Moderàtore f’r die gànzi Grùppe ze manadge, Grùppe wie gschlosse senn, gall, s’kànn ken Person üsserhàlb vom Grùpp wìsse wann àss Ìhr heim komme, s’èwerprüeft. Sie het eu ànfröije bekomme f’r neiji Grùppe ùm Strossbori ùff ze màche, bi Schlelicke, Lingelshe, Geispitze. Mer ware d’gànz Lischt von dene Grùppe ùff ùnserem Facebook Sitt drùff màche.

Les groupes Facebook pour rentrer en sécurité chez soi 

.