Famille - Enfants

Actualités rhénanes sur le net

Du lundi au vendredi à 8h55

Les Randonnées du Grand Ballon
Les Randonnées du Grand Ballon

Les randonnées du Grand Ballon. Die Wanderungen des Großen Belchens

Diffusion du vendredi 16 août 2019 Durée : 1min

Mìt'm Pierre gehn mìr hitt ùff de Grand Ballon

D'r Sitt vu d'r Randonnées du Grand Ballon

De Facebook-Sitta vu d'r Randonnées du Grand Ballon

Pierre : mer wàndere garn ùff France Bleu Elsass, no gehn m'r ùff'm Grosse Belche, àn d'r àdrass rando bindeschtrich grandballon punkt fr. Sie hàn neioji Schtrecke ùff’m Sitt, dànk d’Zàmmeàrweit met de Tourismusverbände von Thànn-Sanna, 15 Schtrecke in dem Gebiet. sie hàn noch ànderi Schtrecke fer eich, ze Füess, met'm Vélo, sogàr noch ewer mehreri Daaij. Zem Beispiel die incontournables, e Schtreck um de grosse Belche in 3 Daaij, in 5 Daaij, un noch s'gànze Rùndgàng met'm Vélo. Ehr kenne eu in de Kàtegorie à pied oder à vélo süeche, ehr ware e scheeni interàktivi kàrt sahn kenne, un ehr kenne eu d'Schtrecke durich d'Länge, d'rHeesche-unterschied, un d'Schwierigkeit klàssiere.

Jonathan : mer laast eu Sàche ewer'm Tourismus ùff dem Sitt?

Pierre : ah nàtirli, s'esch d'r Tourismusverbànd von Gaawiller wie do hinte dràn schteckt. Ehr ware die Rùndgànge met Rakettle fer im Winter oder met Resser im Sommer finde, eu die gànzi Restaurants un fermes-auberges, un pràktischi Rotschlààwe, eu ewer d'Nàtür, s'Sport, wàs in ehrem Rùcksàck net vergasse wann ehr wàndere gehn, dess àlles ware n'ehr àn dere àdrass finde : rando bindeschtrich grandballon punkt fr.