Replay du jeudi 18 mars 2021

Tremma par Emmaüs

- Mis à jour le

La chronique de Pierre vous présente une nouvelle initiative numérique des communautés Emmaüs.

Logo Tremma
Logo Tremma - Tremma par Emmaüs

Le site de Tremma, par Emmaüs, qui vous explique tout.

Pierre : zetter Johrzehnte verwart ùn verkäuft d’Federàtion Emmaüs vom Abbé Pierre àlti Sàche, Klàmotte, ùffgreschti Mewel, dàss àrmi Litt gholfe ware kenne. D’r Kontàkt mìt Litt üsserhàlb von d’r Gsellschàft kànn eso bliiwe, ùn mànichmol find einer e Schàtz, e Büech, e Spiel, e Kànàpe, f’r weni Gald, àwer d’Hauptsàch ìsch, dàss d’r wohre Schàtz d’Helf f’r e obdàchloser, oder e Asse f’r ehme ìsch in eini von de Gemeinschàfte vom Emmaüs. Ùn sie hàn e Neigkeit, es heisst Tremma, vom Emmaüs.

Jonathan : s’ìsch e komischer Nàme, Tremma: Umlaut?

Pierre: ja, s’ìsch jo e Umlaut ùff’m U vom Emmaüs. Sie hàn eigentlich in de letschte Johre gemerikt, dàss die crowdfunding Internet Sitte güet läufe, dàss sich d’Litt garn ewer e Projakt insetze düen, derno hàn’se gedankt, dess kenne m’r eu màche. Ehr schwàsiere e Sàch, wie n’ehr gann well, ùn ich weiss, ehr hàn zetter e Johr sortiert, gepùtzt, ùffgerümmt. Hop, ehr schwàsiere e Sàch, ùn schwàsiere eu wo’s Gald vom Verkäuf ànnekommt. Clicke ùff’m Sitt tremma punkt co f’r àlles erklärt ze bekomme.

Jonathan : worùm esch dess eigentlich gemàcht worre?

Pierre : d’Emmaüs Vereiner in de Zone, wo’s mehr Inwohner gebt, hàn immer e bessel mehr Mittel, àwer sie hàn eu mehr Litt wie devon gholfe ware. Derno kenne n’ehr e kleineres Verein schwàziere, sie hàn semtlichi Projakter wie se eich ùf’m Sitt vorschtelle. Wann s’Objekt verkäuft word, esch’s Gald in dem Projakt gann, ùn ehr kenne d’r Wart vom Projakt von de Stiire àbzeije. Clicke ùff tremma punkt co f’r àlles ze erfàhre.