Actualités rhénanes sur le net

Du lundi au vendredi à 8h55

HypnoVR
HypnoVR

La réalité virtuelle pour gérer le stress des patients. Die Virtuelle-Realität zur Bewältigung des Patientenstress

Diffusion du mercredi 11 septembre 2019 Durée : 1min

Mìt'm Pierre entdecke m'r hitt d'Firma HypnoVR. La chronique de Pierre vous anesthésie grâce à la réalité virtuelle.

D'r Sitt vù d'r Firma HypnoVR

De Facebook-Sitta vù HypnoVR

Pierre : wann m’r operiert word, màche m’r ùns àlli Gedànke ewer wàs pàssiere kennt, d’Operàtion, s’inschleefere, mer komme àls ins Spìtàl ùn senn bààl àm durich draaije. Un es esch normàl. In d’r Mosel, bi Metz, hàn se güedi Lesùng gfùnde, dànkt d’virtüelli Werklichkeit, die Helm wo n’ehr e Beldschìrm ùn Kopfheerer drìnne hàn.

Jonathan : wàs màche se met de Pàtiente?

Pierre : im Spìtàl hàn se fescht gschtellt, dàss es die Sìcht von de Dokter, von de Krànkeschweschter, von de Spìtàlzìmmer esch, wie d’Pàtiente stressiert. Derno bekomme se e sone virtüàlli Werklichkeit Helm ùffgsetzt, ùn hop, sahn se e Strànd von de Kàribik, e Bari Làndschàft, oder ànderi scheeni Bìlder, mìt berühendi Müsik ùn e Fräue oder Manner Stìmm, wie d’Litt hìlft ze berühige.

Jonathan : nùtzt dess tàtsachlich ebs?

Pierre : ja, d’Dokter hàn gemerikt dàss se wenjer Medizin in de Pàtiente gann müen, dìss ìsch doch fer àlli viel besser. S’werikt wie e Àrt Hypnose, d’Firma von Strossbori wie dìss entwickelt het, heisst namli eu Hypno VR, ùn ìsch àn der àdrass hypno vr punkt ir ze fìnde. Sie entwìckle s’Màteriàl salwer, àwer eu s’Software, dàss dìss, hoffe m’r emol, in de nachsti Johre in mehr Spìtäler gfùnde ware kànn.