Actualités rhénanes sur le net

Du lundi au vendredi à 8h55

Logo Grand Mercredi
Logo Grand Mercredi - Grand Mercredi

Le plein d'activités avec Grand Mercredi

Diffusion du mercredi 20 mars 2019 Durée : 1min

Dans la chronique de Pierre, on s'intéresse aux occupations et activités de nos enfants et petits-enfants avec le site "un grand mercredi", toujours en alsacien.

Le site du jour, un Grand Mercredi.

La page Facebook de Grand Mercredi.

La chaîne Youtube de Grand Mercredi.

Pierre : hitt senn m’r wedder emol Mittwoche, d’r Dàà wo d’Kinder, oder d’Ankelkinder do senn, wie se ken Schüel hàn, im Frànkrich, schon emol, dann im Dittschlànd esch’s jede Nochmeddàà d’r Fàll. Im Frànkrich ware àls d’Ankel Kinder bi de jùngi Rantner àbgelàde, ùn do taucht die Fröij àllegalde ùff. Wàs ware m’r dann hitt màche kenne, sobàl d’Ùffgàwe fertig senn? Dann wann m’r zetter 15-20 ken Kinder im Hüss mehr hàn ghet, wàs selle m’r da met dene jùngi Schnüffer ànfànge, so dàss sie sich net làngwille?

Jonathan : ehr Sitt vom Dàà heisst grand mercredi!

Pierre : àn dere àdrass, grand bindestrich mercredi punkt com. Eigentli esch’s met d’r Gschicht von d’r Sophie Gaillet verbùnde, d’Grendere vom Sitt. Met d’r Gebùrt von ehrem erschte Kind esch ehr Laawe ànderscht worre, àwer s’Laawe von de neiji Gross Eltere eu. Dorùm esch d’r Sitt do, f’r àktivitäte vorzeschlààwe, f’r kültürelli Sàche met de Kinder ze entdecke, f’r e Dàà Üssflùg ze màche, soviel Sàche

Jonathan : hàn se noch e Üssbeldùngsprogràmm f’r d’Gross Eltere, seh’ich do?

Pierre : ja, sie hàn s’Progràmm Gross Eltere hitt entweckelt, ùn schàffe met’ne ewer d’neiji Technologie un d’Ankel Kinder, d’Fàmili Gschicht widderscht ze gann, sowie d’Moràl ùn d’Erzihung, àwer eu noch d’Nothilf f’r d’Kinder, wann je ebs pàssiere daad. Sie hàn eu noch e Büech vereffentlicht, un sie hàn e regelmassigs Newsletter ewer àlles wàs es neijs gebt im Gebiet von de Kinder, un d’Ankel Kinder. Brüche n’Ìhr Idée f’r se hitt ze bschaftige, die kleini Angel? Clicke ùff grand bindestrich mercredi punkt com.