Passer au contenu

Le média
de la vie locale

Publicité
Logo France Bleu

Une innovation pour les supermarchés avec RolliCoat - Eine Innovation für Supermärkte mit RolliCoat

À retrouver dans l'émission
Par

Mìt'm Pierre entdecke m'r hitt e Màntel fer d’r Rolli mìt RolliCoat

RolliCoat
RolliCoat

D'r Sitt vùm RolliCoat 

De Facebook-Sitta vù RolliCoat

Pierre : d’StartUp hàn àls mànichmol Idée, wo m’r noch har danke : ja worùm het niemes vor ìnne dess herüss gebrocht?! Einfàch, belli, güet. In de Gschaffter, hauptsachlich mìt de Assware, müen àngschtellti àls d’Allee noch làde, no hàn se so genannti Roll, oder Rolli, im Dittschlànd, s’het 4 Radle, s’het ùngfahr e quàdràt Meter àm Bode, ùn mehreri Niveau, f’r d’Wàhr innerhàlb vom Gschafft ze trànsportiere.

Jonathan : àwer, so stàbil esch’s eu nìt, es keijt eu ebs dànn ùn wànn herüss.

Pierre : ja ùn scheen esch’s eu net gràd. Derno het e Firma d’r RolliCoat gegrendt, e Màntel f’r d’r Rolli, litteràl. Scheenheitsprobleme senn wag flöije, mer senn nemmi d’Wàr, wie ùnterenànder àllewaij während d’m Trànsport zàmme keijt esch. M’r het ken Risiko àss m’r e Teil verliert, dàss es ùff’m Bode brecht ùn dàss drei Persone nin dàppe. Àlles ìsch àn dere àdrass rolli coat punkt de ze fìnde.

Jonathan : e einfàchi Idée, esch’s diir?

Pierre : 59 €, f’r eso ebs, d’r Màntàl ìsch noch hàltig, wàschbàr, ìhr kenne d’Heesche inschtelle, ìhr hàn Effnùnge f’r noch ze làde, d’àngschtellti kenne schnaller ùn besser schàffe, s’geht wenjer kàppütt, Gschäfter in Dittschlànd hàn’s schon, ùn ich ward net ewerràscht dàss es in Frànkrich eu Erfolig bekommt, s’steht àlles àndere àdrass : rolli coat punkt de.

Épisodes

Tous les épisodes

Publicité
Logo France Bleu