Kääsdi - la chronique de Clément Dorffer

Du lundi au vendredi à 6h57 et 15h15

Clément Dorffer
Clément Dorffer © Radio France - Clément Dorffer

Kääsdi #150 - 20. März - Äquinoktium

Hit isch Äquinoktium! De Daa un d'Nacht düüre genau 12 Stund!

Was soll des fer mich debitte? Horiche!

Ball isch wieder emol Zitt fer e Aperitif ze mache, am Sunneuntergang, fer noch'm Oweesse im Fild spaziere ze gehn, ball isch au wieder Zitt fer bis in d'Nacht nin uf de Terrasse ze hucke, un fer emol bi Daa wieder haam ze komme...