Émissions Toutes les émissions

L'Alsace vue par le net

Du lundi au vendredi à 9h33

9min

Le site de l'Association pour la Sauvegarde de la Maison Alsacienne

Par le mardi 13 septembre 2016
Podcasts : iTunes RSS
ASMA
ASMA

L'Association pour la Sauvegarde de la Maison Alsacienne, créée il y a plus de 40 ans, est devenue un acteur incontournable de la préservation du bâti rural en Alsace. Elle n'est composée que de bénévoles et ne reçoit aucune subvention.

Renseignez-vous sur la sauvegarde des maisons alsaciennes sur le site asma.fr.

Fiches techniques, aides à la conception, avis de bénévoles, une mine d'informations sur les Fàchwarikhiiser.

Regardez la chronique en vidéo :

Pierre : wann ehr fer s'erschte Mol vom Elsàss àn eber wie net von do esch redde, àn wàs danke d'Litt? Ja, storike, güet's Asse, un Elsasser Win, àwer mini Erfàhrung esch eu dàss se àn de Fachwarik Hiiser danke, ja met de géranium un met de Holtzbalike. Un die Hiiser gebt's eweràll im Elsàss, s'gebt e Hüffe Sorte, grossi, breiti, heeschi, ùm e Büürehoft oder met ere Gschafft Devàntür üss Schtein, sie senn neh glich, àwer trotzdem ähnlich. Es e Verein wie im Elsàss wie unseri Elsassischi Hiiser bschtitzt, àn dere àdrass asma punkt fr

Jonathan : die association pour la sauvegarde de la maison alsacienne.

Pierre : ja, un ùff'm Sitt lehrt mer ebs ewer ehri Gschicht, S'Verein esch in 1972 gegrendt worre, un well verschiedeni àktione üssfehre, zem Beispiel, d'àlti Fàchwarikhiiser von der Zerschteerung schetze, àwer eu d'reschtaureerungsmettel fer die Elssasischi Hiiser in àlle metteile. Uff ehrem Sitt asma punkt fr, kùrz fer dere association pour la sauvegarde de la maison alsacienne, ware n'ehr eu die rechti Gschicht von de Elsassischi Gebeij finde. Worum hàn mer dann eso Hiiser im Elsàss ? S'gebt jo secher e Grùnd defer. Un Gschichtsperiode ware n'ehr eu finde. Zem Beispiel senn d'Hiiser durich d'Johrhunderte ànderscht worre. Im Mettelàlter senn d'Holtzbàlike ànderscht gsenn. S'esch nùmme e Beispiel, ehr ware viel uff dem Sitt asma punkt fr lehre.

Jonathan : ehr hàn von Technicke geredd, welli kenne m'r uff dem Sitt finde ?

Pierre : e Hüffe devon, schon emol ewer die Dàchfanschternle, wie so sodde senn, dann d'Litt màche oft vélux nin. D'Ferwung met Kàlik, chaux uff frànzeesch, wàs m'r màche müess, un wàs mer unbedingt net màche müess, d'rechtigi Flàche elsassischi Zeijle komme eu dràn, dess senn die Bieberschwànz un ehr ware eu Note lase kenne fer se salwer ze bàche, s'esch àlles sehr scheen erklärt in dere Kàtegorie fiches techniques. un d'r Laimebeuij kommt eu dràn, wàs selle m'r dann zwesche die Holtzbalike màche ? Idée, Rettung von unseri Hiiser, scheeni Photo, ehr ware dess àlles uff'm Sitt asma punkt fr, dàss unseri Elssasischi Fàchwarikhiiser noch làng viel Litt àns Elsàss zeije.