Émissions Toutes les émissions

L'Alsace vue par le net

Du lundi au vendredi à 9h33

3min

Le site sur l'alsacien de l'Université de Strasbourg

Par le lundi 19 septembre 2016
Podcasts : iTunes RSS
Université de Strasbourg
Université de Strasbourg © Radio France - Clairemarie Kostmann

Le département de Dialectologie alsacienne et mosellane a une nouvelle directrice, Pascale Erhart. Il est temps de découvrir leur site internet très fourni, ainsi que leur recherche.

Découvre le site du Département de Dialectologie alsacienne et mosellane de l'Université de Strasbourg, ainsi que toute l'équipe d'enseignants-chercheurs, et leur recherche, achevée ou en cours.

Réécoutez la chronique en vidéo :

Pierre : s'Elsassische ze lehre ersch normàlerwies net so komplizeert, es gebt e so ne hüffe Vereiner, soviel Scheele, Theàtervereine, ja inverschtànde, àwer s'Bleede esch immer, ich hàb's salwerfeschtgschtellt wie n'ich Stüdant bin gsenn, ùff'm lycée, oder ùff d'r Üniversität esch's schins komplizeerter Elsassisch ze redde, oder ze lehre. Enfin, vellicht emol nemmi in d'r Strossborjer Üniversität. Dànk e wùnderbàri Mànnschàft, e jungi Mànnschàft, e neiji Diraktere, Schwùng kommt fer s'Elsassische. S'gebt e Sitt, neiji àbteilung vom Rise Sitt unistra punkt fr, d'r Sitt von d'r Strossborjer Üniversität, àn dere àdrass dialectologie punkt unistra punkt fr.

Jonathan : do müen ehr ùns emol sààwe wàs mer ùf dem Sitt finde kànn?

Pierre : zeerscht, heisst's schon emol Département de Dialectologie Alsacienne et Mosellane, ja die lokàli Sproche müen sich unterstetze. Ehr ware nàtirli àlli Informàtione fer s'Johr finde, un die Koordinàte fer d'Ekipp ze kontàktiere. No gebt's e güeti Forschùng àbteilùng, met'm e frànzeesche Dittsches Projakt, ùm d'Sproch Granz gsahn vom jedem Ufer vom Rhin. Eigentli sotte d'Werter d'salwe senn im Bàdische ùnd im Elsàss, sààwe m'r emol Kahl un Strossbori, Màrickelse ùn Wyhl? Senn die Diàlektwerter gebàlde worre? Dess esch d'àktüelli Forschùng, s'esch noch net fertig, àwer interessànt ze lase, die Projakter wie gschlosse senn, hàn jedi ehri einzelni Sitte, s'esch vereffentlicht, ehr kenne d'r DYLAN Projakt lase, d'Sproche in Europà wie d'Kanntnisse un d'Wirtschàft halfe kenne, kùrz gsààgt, ùn d'r DANOK Projakt, d'Nümerisierung von de gànzi dialectologie àrchive. In der Enseignement àbteilung gebt's eu noch s'gànze Progràmm fer dess Johr ùff d'r Üniversität, ehr kenne nàtirli von ànderi Fächer dialectologie stüdiere, zem Beispiel wann ehr nederländisch oder skàndinàvischi Sproche stüdiere, àwer es gebt eu e spezielles Progràmm fer d'Stüdante in dialectologie, sociolinguistique, dialectologie contrastive, hopla komplizeerti Werter, àwer s'esch güet ze wisse dàss mer net nùmme d'Sproch stüdiert, eu d'Soziàli Umschtände von de Elsasser.

Jonathan : senn eu noch àktülitäte ze finde ùff dem Sitt?

Pierre : ah jo nàtirli, d'letscht Woch esch's der Schüelànfàng gsenn, no gebt's nàtirli viel ze màche, un d'r Sitt dialectologie punkt unistra punkt fr esch e Miin von Informàtione fer d'Stüdante. Àwer es gebt eu noch e Üschtellung bis àm 30. Septamber in d'r Sproche Bibliothek von der Strossborjer Üniversität, s'ìsch chic de parler l'alsacien, wie n'ehr eich eu noch ànlöije kenne, die Üschtellung esch von de Schehler, zweiti Stàffel von Dialectologie gerescht worre, wann ehr interessiert senn, im Patio, àlli détails un Informàtione ùff'm Sitt vom Dàà, dialectologie punkt unistra punkt fr.