Toutes les émissions

L'Alsace vue par le net

Du lundi au vendredi à 9h33

Foireurop
Foireurop

Le site officiel de la Foire Européenne

Diffusion du jeudi 1 septembre 2016 Durée : 2min

La Foire Européenne ouvre demain, et jusqu'au 12 septembre. Pierre Nuss visite son site internet.

L'invité de l'année de la Foire Européenne est la Tunisie.

Pierre : jeds Johr noch'm Schüelànfàng esch's d'r salwe Kiness, jeds Johr sààwe m'r àlli "Ja neh, dess Johr gehw ich nemmi, um Himmel's wille, s'esch ze diir, nein nein, s'esch jeds Mol d'r salb Migges...", ja ja, un jeds Johr greije n'ehr Intrett, un jeds Johr gehn mer àlli ànne, un kaufe oft ebs in, ja wo fröije n'ehr ? Ja ùff d'Üsschtellung, nàtirli, in Strossbori àm Wàcke. Worum hebt's dann jeds Johr, worum gehn d'Litt ànne? Mànchi sààwe sie brüche's, s'esch klàr, àwer mer brüche àllegalde besseri Idée, besseri Prisse, un morje fàngt's àn bis àm zwelefte Septamber, mer ware metnànder in d'r vitrine von d'r Üsschtellung nin gücke, s'esch ùff'm Sitt foireurop punkt com.

Jonathan : hé, do fahle Büechstàwe...

Pierre : ja, es schriibt sich foire europ ohne e àm ànfàng oder àm And, punkt com

Jonathan : un wàs hàn ehr ùff dem Sitt gfùnde?

Pierre : e generelli Vorschtellùng, met Photos, do wo n'ehr e Internet billet kaufe kenne, 5 euros ànstàtt 7, s'esch interessànter, s'geht schnaller ewer'm Sitt, s'Kàlander von de gànzi Verànschtàltùnge, jede Dàà bàssiert ebs, si schriiwe eich wàs, un wo, zem Beispiel bachlstùnde, 3D drùckerei, wie dàss ehr e parquet inschtàlliere kenne, un dess esch nùmme fer s'erschte Nochmìddàà, d'gànzi pràktischi Informàtione senn ùff dem Sitt, un ehr ware eu d'Lischt von de gànzi Üsschteller finde. Der Index esch pràktisch, ja es komme àls net àlli wedder har, jeds Johr, àlso kenne n'ehr gücke ob der Korsika Spack Verkaufer wie n'ehr so garn hàn, do esch, oder net. Dess àlles ùff'm Sitt foireurop punkt com

Jonathan : ja gebt's eu noch der Wettbewerb von de Erfinder?

Pierre : ja, dess esch e àpàrtigi Kàtegorie, unter innovations, d'r europäische Wettbewerb concours Lépine, fer s'16. Mol in Strossburi. Ewer'm Facebook gebt's eu e hüffe événements Sitte, einer fer jede Dàà fer d'Üsschtellung, do kenne n'ehr sààwe ob ehr ànne welle oder net. Folje eu àlles, entwedder ewer'm Sitt foireurop punkt com, oder eu met'm Stichwort #ma foir europ fer nix ze verfahle ewer dem Thema. Màche s'beschte drüss, un hoffentli ware n'ehr scheeni àffare màche.