Toutes les émissions

L'Alsace vue par le net

Du lundi au vendredi à 9h33

Ecomusée
Ecomusée

L'Ecomusée d'Ungersheim

Diffusion du jeudi 27 octobre 2016 Durée : 3min

Avec plus de 70 bâtiments authentiques, l’Ecomusée d’Alsace est le plus grand musée vivant à ciel ouvert de France, couvrant 100 hectares de village, de champs et de forêt. Il s'organise comme un village alsacien du début du 20ème siècle.

Le site de l'Ecomusée d'Ungersheim, vu en alsacien par Pierre Nuss.

Pierre : ah, eso ne scheener Park. Jeder Elsasser sott mindeschtens emol im Johr dert ànnefàhre, dàss er nix vergesst, dàss in de Kinder un in de Ankelkinder ebs widderscht gann kànn ware. Eso ebs interessànts, met de àlti Berüef, d'àlti Fàchwarikhiiser, d'àlti Tràchte un Schàffkleider, s'àlte Warikzeij, eu. Ehr hàn's vellicht gerote, s'esch unser Ecomusée d'Alsace in Ungershe. Un sie schàffe, àngschtellti un Freiwelligi, dàss dess Ereignis fer eich jeds Mol ànderscht word. Sie hàn nàtirli e gànz gfetzter Sitt internet àn d'r àdrass ecomusee bindeschtrich alsace punkt fr. In d'r erschti Kàtegorie, Le Musée, ware n'ehr schon emol d'Gschicht vom Müsée, wàs sie fer Follektion üsschtelle, welle Hàndwariker àls im Müsée do senn.

Jonathan : wàs esch da dess fer e Kàtegorie „préparer sa visite“ ? Müen m'r ùffgàwe schriiwe?

Pierre : ah ja mer seht jo net s'salwe wann m'r im Winter, oder im Sùmmer kommt. S'esch e bessel sowie in em'e rechtige Büürelaawe, àn jedi Johreszitt seht m'r ebs ànderscht. Un s'esch gross, gall, àller àchtùng, 75 Gebeij ewer fùffzehn Hektàr! Do kenne n'ehr ehri Bsichtigùng pläne fer d'Grùppe, wann ehr ehri Schüel metnamme wìlle, eu gücke wü n'ehr asse kenne, s'est àlles meili ùff'm Sitt ecomusee bindeschtrich alsace punkt fr. Un ehr kenne salbstverschtandli eu Gebùrtsdaaij, oder Hochzitte, oder Fàmilie feschtle dert orgànisiere. Ehr kenne d'Fescht Hàll dert lehne, es esch e deussig Quàdrààt Meter Sààl, d'gànze Konditione finde n'ehr ùff'm Sitt.

Jonathan : ùn wàs gebt's momentàn fer Üsschtellùnge ?

Pierre : e gànzer Hüffe, àwer ehr müen e bessel ranne, dann bis àm zweite Novamber gebt's zwei Ereignisse, nochhar esch's ferti, eini heisst « Elsasser Bier, vom Schàlter bis ins Taller », do word vom Bier geredd, von de Bräuereie, vom Hopfe, von de Rezapter, mn so widderscht. Un noch e ànderi Üsschtellùng, ewer'm Glauwe ùn d'Àwerglauwigkeite im Elsàss. Do ware Märle verzehlt, ehr kenne in d'r Haxeschüel gehn, Derlepse schnìtze, ùn e grüsselhàfti Bsichtigùng vom Ecomusée während d'r Nàcht. Àwer àller àchtùng, es steht ùff'm Sitt ecomusee bindeschtrich alsace punkt fr, sie màche àm 3. Novamber züe, bis àm Sàmschdi 26. Novamber, do hàn se ehri Ferie fertig, àlso wann ehr noch e Doos Ecomusée schnall brüche wìsse n'ehr wàs ehr ze màche hàn!