Replay du lundi 24 septembre 2018

La sophrologie sur internet

- Mis à jour le

Réécoutez Pierre Nuss vous parler du site du jour, la sophrologie, et en alsacien, wann's beliebt...

On est bien avec France Bleu Elsass
On est bien avec France Bleu Elsass © Getty - Westend61 - 735894923

Le site du jour de Pierre Nuss vous parle de sophrologie, avec le site Sophrologie-info.

Pierre : Oh je, hàn mer wedder komplizeerti Werter àm Mandi morje, e sophrologue, wàs esch's dann? Wie spielt sich dann e so e séance bi e sophrologue àb ? Derfe's àlli Litt màche, oder gebt's fer mànchi Kàtegorie von Persone, Hinweis ken Sophrologue ze folje ? Wàs esch da d'r Unterschied met d'r Relaxation, met'm Yoga ? Wie word m'r dann eigentli sophrologue ? Soviel Fröije un e pààr Àntwort von d'r Manuela Peschmann hàn mer hitt morje bekomme. Àwer fer widderscht ze komme, jebbe m'r ey ùff'm Sitt vom Dàà jede Informàtion greije, àn d'r àdrass sophrologie bindestrich info punkt com ! 

Jonathan : ja gebt's e définition von d'r Sophrologie? 

Pierre : ja, ùff dem Sitt sophrologie bindestrich info punkt com fànge m'r schon emol met dem àn: d'Sophrologie esch e Wisseschàft, wie s'Bewùsstsinn, s'Gewesse, von d'r Menschheit stüdiert, wie e Gleichgewicht well verstärike, e Gleichgewicht zwesche ùnseri Gfehl, unseri Gedànke, ùnseri Kanntnisse, unsere Glauwe, ùn ùnsere Verhàlte, ja dess müess àlles bhàsse. Zwesche die Relaxation vom Weschte un d'Meditàtion vom Oschte, s'esch e Method wie unser àlldaaijliche verbessere kànn. 

Jonathan : ja wàs senn die Technicke, eigentli? 

Pierre : eigentli gebt's zwei grossi Methode, sophrologie ze màche. Eini esch in Grùpp, d'ànder esch privàt, ehr senn allein met'm Profasser. Es gebt derno 11 grossi Kàtegorie von Technicke, ùn die senn àlli bschriwwe ùff dem Sitt sophrologie bindestrich info punkt com. Ehr ware d'Gschicht von d'r Sophrologie lase kenne, e Entwicklung ewer d'Methode, ewer'm Bewùsstsenn, wie sich e séance àb lauft, viel Fröije un àntworte, àlles ewer die Wissenschàft, ùff dem Sitt sophrologie bindestrich info punkt com

Mots clés: