Replay du mercredi 28 juin 2017

Lanutrition.fr

- Mis à jour le

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter le site du jour : lanutrition.fr. Mieux manger, savoir quels aliments choisir, comment manger équilibrer, c'est essentiel.

LaNutrition.fr
LaNutrition.fr

Le site La Nutrition.

Pierre : güet asse esch àls problemàtisch. Ja redde m'r nit, s'gebt immer e Gelajeheit ebs ungsùnds ze asse. Ja, m'r hàn ken Zitt, hop, m'r asse schnall e Burger oder ebs wie in d'r Mikrowelle nin gebàtscht word, schins müess immer e Gleichgewicht gfùnde ware. Frehjer hàn se ùns àls gsààgt, es gebt hitt Flàde met Sanft un Sanft ze asse. Hitt sààwe se ùns mehr "es gebt Fleisch, von Fleisch begleitet". Im Elsàss asse m'r garn genüe. Oder zeviel, s'kommt drùff àn wie m'r's seht. Dorùm welle m'r eich hitt e bessele von Nütrition redde, met'm Sitt la nutrition punkt fr.

Jonathan : wer schriibt dann ùff dem Sitt?

Pierre : s'esch e Ekipp von 4 Persone, 3 Fraue unter d'Leitung vom Thierry Souccar, wisseschàftlicher Journàlischt, er schriibt viel ewer d'Gsundheit un ewer s'Asse, er het schon 13 Becher vereffentlicht. Er kànn rechti so komplizeerti Theme vereinfàche, zem Beispiel in dere erschte Kàtegorie vom Sitt la nutrition punkt fr, wie le B-A BA heisst, do word eich àlles erklärt, d'Proteine, d'Vitàmine, d'Mineràlier, àlles wàs ehr brüche fer ànderscht ze asse. Nàtirli gebt's eu fàlschi Idée ewer d'Nütrition, zem Beispiel ewer d'Soja Melich, eweer d'züsàtzlichi Asswàre, wie m'r brücht fer unsere Kerwer net in Gfàhr ze bringen ùn so widderscht Un s'gebt eu soviel Stüdie, mànchi von Unternamme finànzeert, ùm ebs fàlsches ze bewiese, dàss sie widderscht verkaufe kenne.

Jonathan : ja kenne m'r met dem Sitt àbnamme?

Pierre : ja, àwer net nùmme lase, eu màche. Folje die güeti Rotschlàwe wie's ùff dem Sitt la nutrition punkt fr stehn, hautpsachlich in dere Kàtegorie alimentation, do ware n'ehr àlles lase kenne, ewer d'plats cuisinés, wie d'beschte ze erkanne, Obscht, Eier, Gmiess, Fleisch, Fisch, s'Fatte, s'Zùcker, Alkohol, s'kommt àlles dràn, un dene Kàtegorie bien acheter, bien cuisiner, bien manger, ware n'ehr viel Rotschlàwe lase kenne, wie ehr eich orgànisiere kenne, die Rezapter wie immer bàsse, vergasse eu net d'ànderi Kàtegorie wie eich eu halfe kenne von dem Sitt la nutrition punkt fr, met'ere Kàtegorie santé, minceur, bien dans son âge, ja mer esst net s'salwe met 25 àls met 50, un es gebt eu e Vidéo Kàtegorie wo ehr viel reportages sahn ware, àlles ùff dem Sitt la nutrition punkt fr.

Mots clés: