Replay du jeudi 22 juin 2017

Le Gaschney

- Mis à jour le

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter le site du Gaschney, en vrai comme sur internet, le tout en alsacien, nàtirli!

Le Gaschney
Le Gaschney

Le site du Gaschney, à retrouver en été comme en hiver.

Pierre : hàn ehr ehri Wànderschüe impermeabilisiere lonn? Ja? D'Laufschtacke senn ge eelt, dàss se güet ùff gehen? D'r Rùcksàck esch süüfer. D'Sàndwich Rezapter senn ùff gschrìwwe, Chokolà debii un e Zùcker, derno senn ehr gerescht fer in de Vogese àb un ze wàndere, dann es esch d'r Momant, wann ehr in e pààr Woche joomere ùn sààwe dàss es ken scheens Watter mehr gebt, do hàn ehr's verràbbelt, s'esch scheen wàrm, d'Nàtür wellkommt eich, derno los, àwer wo? Worùm net ùff'm Gàschney ? Clicke n'emol ùff dem güete Internet Sitt vom Gascheney stüdiere, jo ehr kenne schon drùff ùff gaschney 360 punkt alsace.

Jonathan : kenne m'r's s'gànze Johr dert ànne?

Pierre : ja ja, s'müess jo nix unbedingt offe senn fer ze wàndere. Do hàn se in de Schehlerferieàlle Dàà von d'r Woch offe, ànderscht esch's nùmme àm Fridi, Sàmschdi un Sundi offe, von 9 bis sewe. Sie hàn eu noch Lift fer im Winter. Drei Lift, sewe Pischte, e bleuiji Fàmiliepischt, 5 roti Pischte, un e greeni fer d'ànfanger, zwesche n'em Hinterschàller un d'r Klein Hohneck, wisse n'ehr dàss ehr bis ùff 1290 Meter hoch komme ? Sie senn bi de längschti Pischte von de Vogese, un es gebt sogàr noch e Schlittepischt, dess kenne n'ehr àlles lase ùff'm Sitt gaschney 360 punkt alsace. Àwer do senn mer im Sommer, no welle m'r scheen wàndere.

Jonathan : welli àktivitäte im Sommer ?

Pierre : VTT, Wànderùnge, zem Beispiel, ah jo, sie hàn soviel Pfadle wie eich eweràll do nùff metnamme, ehr kenne d'r Rundgàng vom Gaschney màche, do hàn ehr fer 5-6 Stendle, gemetli durich d'r àlte Glatscher. Ehr kenne eu glich ùff d'r webcam löije wie's do owe esch, fàlls ehr e Zwiefel hàn, ja àlles Live sahn, in d'r Webcam àbteilùng, àlso màche net wie n'ich, ich hàb gelöijt, àlles schwàrz gsenn, ja ich hàb's mettles in d'r Nàcht gegückt, nàtirli seht m'r nùmme ùnter Dààs. S'Watter word eu àngsààgt, d'gànzi Persone wie drowe schàffe ware eu bschrìwwe, ehr ware d'Gschicht vom Gaschney eu lase kenne, zem Beispiel, dàss d'r erschte Skilift von 1954 do drowe gebeuijt esch worre, ùn nàtirli ware n'ehr eu d'restaurants un d'hotels wie in d'r Gejed senn sahn, àlles àn dere àdrass gaschney 360 punkt alsace !

Mots clés: