Toutes les émissions

L'Alsace vue par le net

Du lundi au vendredi à 9h33

Sainte-Odile
Sainte-Odile

Le Mont Sainte-Odile

Diffusion du jeudi 3 novembre 2016 Durée : 3min

Un lieu de prière, de pèlerinage, mais aussi d'animations, des conférences, et surtout un lieu d'histoire à découvrir avec Pierre Nuss : le site du Mont-Sainte-Odile.

Le site internet du Mont Sainte-Odile, avec Pierre Nuss.

Pierre : jeds Johr kommt's wie d'Strossborjer Üsschtellùng, regelmassig geje Wihnàchte, da do rechte m'r ùns fer s'naachste Johr, ja mer senn d'r dritte Novamber àwer 2017 steht schon vor d'r Deer. Hop, ja s'esch besser, mer senn gerescht. Un jeds Johr àn dere Period esch's d'Zitt von de Almanach, von de Kàlander, ùn do hàn mer drei grossi wie jedes Mol im Elsàss debii senn, d'r Hingende Bote, d'r Josephskàlander, ùn d'r Odiliekàlander. Ja ich hàb hitt entschiede eich ùff'm Odiliebari metzenamme, àwer s'geht licht nùff, net ùnbedingt durich'm Pelgerwaaij, àwer met'm Internet, àn d'r àdrass mont bindeschtrich sainte bindeschtrich odile punkt com.

Jonathan : erfàhrt mer do Sàche ewer'm Odiliebari? Dann es gebt so viel ùnbeantworti Fröije.

Pierre : ja, es senn viel Informàtione drowwe, àwer fer die mystères vom Odiliebari ze entdecke, ware n'ehr àllewaaij besser ùff'm e Sitt ewer d'Gschicht senn. Ehr ware erfàhre dàss d'r Odiliebari in d'r Mense Episcopale von Strossbori zetter 1853 gheert, dàss es 753 Meter hoch leijt, ùn nàtirli eu d'Gschicht von d'r Heiligi Odilie wie do Owe in ehrem Gràb leijt. In der Kàtegorie visiter vom Sitt mont bindeschtrich sainte bindeschtrich odile punkt com, ware n'ehr e Vorgschmàck von ehri Bsichtigung hàn, met de sahnswartigi Schtelle vom Ort, Stàtütte, Heft, Kàpalle, SonneÜhre, s'gebt sogàr e ùmmesonschti application wie eich helft àlles ze erfàhre wann ehr schon ùff'm Odiliebari senn.

Jonathan : ùn sie hàn eu viel Gebeij erfrischt do owe?

Pierre : ja, d'r chantier düürt zetter e pààr Johr, àwer s'esch rechti pràchtvoll, sie hàn e freschi Hostellerie, do hàn ehr d'Prisse von de 105 Zimmer vom Odiliebari ùff'm Sitt mont bindeschtrich sainte bindeschtrich odile punkt com in d'r Kàtegorie votre séjour, un eu noch d'r Restaurant, met de Bschriiwùnge von de Menü, weiteri Kàtegorie von Prisse un Gerichte, sie hàn sogàr e Pàpscht Menü fer 40 euros pro Person! Sie hàn eu noch belligeri Menü, gall. Un immer d'r Pelgersààl wie fer àlli offe esch. Ehr ware nàtirli eu àlli Informàtione ewer'm Batte lase kenne, ewer d'ewigi àdoràtion, Photos, d'Konferanze wo do owe orgànisiert ware, s'esch immer sehr interessànt, allein fer d'Üsssicht un d'Kültür, d'r Rascht kommt noch àn dere àdrass mont bindeschtrich sainte bindeschtrich odile punkt com