Toutes les émissions

L'Alsace vue par le net

Du lundi au vendredi à 9h33

L'affiche de Biobernai
L'affiche de Biobernai - Biobernai

Le site Biobernai

Diffusion du mardi 11 septembre 2018 Durée : 3min

Pierre Nuss navigue avec vous sur internet et atterrit à Obernai, pour la 15e édition de Biobernai, avec des nouveautés cette année !

Le site de Biobernai.

La page Facebook.

Pierre : s'esch bààl wedder die Gross Mass fer die Persone wie garn Bio asse, wie garn ehri Prodükte salwer schwàziere, un liewer noch wann's vom e Büür in der Nähe kommt, e Büür wie sini Schteckle Fee salwer un met Lieb zùcht, ja, bio, circuit court, lokàl inkaufe, dess hàn ehr àlles gheert, un do esch's Zitt, dàss mer àlli die lokàl-Bio-Begeischterti traffe, s'esch àn Biobernai, sowie jeds Johr im Septamber, àm 14., 15., ùn 16. Septamber, ùff'm parking Freppel, fer's 15. Mol komme àlli drei Dàà làng fer vom Bio ze redde in Owernaa, un dess Johr word's Themà s’greene senn, met’m Motto vive le végétal. Mehr dàss 250 Üsschteller do àm Plàtz, Prodükte zem teschte, Technicke zem entdecke. Un dess esch wichti, dann mer kenne àlli ebs màche fer d’Umwalt, ,ùn unseri Kanntnisse, wann mer se zàmme màche, vermehre d‘Idée.

Jonathan : ja s’esch doch e àlti Idée, dàss m’r d’Nàtür schetze selle.

Pierre : ja ùn nein. S’esch nùmme vor e pààr Johr gschahn, dàss d’Litt mehr ewer d’Pflànze danke. Schins redde d’Bäim metnànder im Walt, d’Pflànze kenne eu Schmarze empfende. Ùn mer Mensche, hàn vellicht e bessel mehr verschtànde dàss, ohne die greeni Bletter, ohne die Bäim, ohne die Blüeme, kenne m’r net widderscht ùff dere Plànet laawe. Esch’s nùmme e Mode? Het d’Menschheit ebs kàppiert? Dess ware m’r vellicht nemmi salwer erlaawe, àwer es müess ebs ùnternomme ware. S’esch eu d’r Zwack vom Biobernai, Meinunge ùn Idée, ùn Kanntnisse ze teile. S’word nàtirli wie jeds Johr viel Konferanze ewer dem Thema gann, dess ware n'ehr àlles im Progràmm finde, in der Kàtegorie conférences, àwer es esch net àlles, ehr ware viel weiteri Sàche finde ùff'm Sitt Biobernai punkt com, d'gànzi Verànschtàltunge, d'r tràditionnell Café Klatsch, Ecke fer d'Kinder, un viel ànderi Sàche.

Jonathan : Wieviel Üsschteller gebt's dann dess Johr?

Pierre : ehr finde d'Lischt ùff'm Sitt, unter exposants, un dess Johr senn's mehr àss 250 Üsschteller wie do senn, ehr ware eu d'gànzi pràktischi Informàtione hàn, in dere Kàtegorie infos pratiques, un do hàn ehr e Intrettspriss wie wachselt. Wann ehr vor de zwelfe komme, esch's ùmmesonscht. Wann ehr fer e Konferanz komme, kenne n'ehr's ùmmesonscht löije. Wann ehme ùnter 12 Johr àlt senn, koscht's nix. Wann ehr met'm Zùgg noch'm Internet komme, bhàlte ehr Zùggschin, da no koscht's nix, wann ehr met'm vélo komme senn, eu ùmmesonscht. Un wann net, fenf euros ùff'm Parkings des Remparts von Owernaa, dess gànze Wochenand fer àlles ewer'm Themà Green ùn Pflànze ze entdecke, d'gànzi Informàtione ùff'm Sitt biobernai punkt com. Àh ùn noch ebs, fer s’eschte Mol hàn se e Festival OFF orgànisiert, wie ùmmesonscht esch, met Film wie se eich zeije ware, met Konzarte, s’esch eu fer e àngenahms Moment ze teile, gall.