Replay du mardi 4 septembre 2018

Le site pour les emplois transfrontaliers

- Mis à jour le

Il est l'oeil du Web en Alsace, Pierre Nuss s'occupe aujourd'hui du site grandest.fr

Emploi europe
Emploi europe - Emilija Manevsk

So wie jede erschte Dsichdi im Monet, hàn m'r d'journée de l'emploi ùff FBE, d'r Dàà fer Àrweit ze süeche. Ja, àrweit süeche esch e Àrweit wie ùns àls d'r gànze Dàà nìmmt, wann m'r seriös esch, m'r müen d'CV, d'Laweslauf ànbàsse, mer müen d'Brief schriiwe, dess àlles schìcke, in de Firma noch wedder ànrüefe, fer ze bschtaatige dàss se d'r Mail met dem àllem rechti greeijt hàn. Ehr müen net meine, eber wie Àrweit süecht brücht d'Zitt, süeche esch e Kàmpf. Àwer mer Elsasser hàn e Chance mehr, dann mer kenne Elsassisch, Plàtt, Dittsch, mànichmol Schwytzerdyttsch redde, ùn derno kenne m'r im Üsslànd Àrweit süeche, s'esch noch besser bezàhlt, un mànichmol net eso witt wie m'r ùns dess àlles vorschtelle. Morje ware m'r vom Sitt grand est punkt fr redde, wàs d'Region ewer d'Berüefe ùff d'r ànder Sitt von d'r Granz ùns verzehlt.

Pierre : sowie jede erschte Dsichdi im Monet, hàn m'r d'journée de l'emploi ùff FBE, d'r Dàà fer Àrweit ze süeche. Ja, àrweit süeche esch e Àrweit wie ùns àls d'r gànze Dàà nìmmt, wann m'r seriös esch, m'r müen d'CV, d'Laweslauf ànbàsse, mer müen d'Brief schriiwe, dess àlles schìcke, in de Firma noch wedder ànrüefe, fer ze bschtaatige dàss se d'r Mail met dem àllem rechti greeijt hàn. Ehr müen net meine, eber wie Àrweit süecht brücht d'Zitt, süeche esch e Kàmpf. Àwer mer Elsasser hàn e Chance mehr, dann mer kenne Elsassisch, Plàtt, Dittsch, mànichmol Schwytzerdyttsch redde, ùn derno kenne m'r im Üsslànd Àrweit süeche, s'esch noch besser bezàhlt, un mànichmol net eso witt wie m'r ùns dess àlles vorschtelle. Hitt ware m'r vom Sitt grand est punkt fr redde, wàs d'Region ewer d'Berüefe ùff d'r ànder Sitt von d'r Granz ùns verzehlt.

Jonathan : ja wàs bietet d'Region fer Lesunge àn?

Pierre : d'Region bekemmert sich meistens um Dittschlànd, dann Elsàss het e Vertràg met Bàde Würtembari ùnterschriwwe. Schon emol senn vellicht net àlli so fleissig im Hochdeutsch, oder hàn àngscht, s'Elsassische word net von de Berliner verstànde. Sie kenne ehr Dittsch verbessere, met dem Projakt „allemand pro“ fer d'Lehrling, fer d'Litt wie àrweit süeche, ùn eu d'Litt wie schàffe. Hé, fer àlli, eigentli, Ehr kenne àlli Informàtione finde do àn dere àdrass grand est punkt fr, oder ùff'm Sitt GIP FCIP Alsace, oder in der Greta wie àm naachste von bi eich esch. Sie hàn eu noch e Progràmm Protech allemand, fer d'Technichi Werter von dere Sproch ze lehre.

Jonathan : ùn wann m'r tàtsachlich àrweit süecht un net nùmme d'Sproch lehre well?

Pierre : do gebt's e Progràmm met d'r Bundesagentur für Arbeit, met Connexion Emploi, un d'Bourse à l'emploi. Ehr kenne ùff'm grand est punkt fr löije, sie wàrte ùff ehrem Laweslauf un Projakt fer eich e Formàtionsplàn ze grende, ja gràd fer eich, in Dittschi Firma, dàss ehr in dere doppelti àrweitskültür besser fehle,  oder dàss er die Kültür entdecke. D'r Motto von dem grosse Ewergranzende Projakt esch eu ààri scheen, Erfolig ohne Granze, àn dere àdrass: grand est punkt fr.

Mots clés: