Replay du vendredi 1 septembre 2017

Les bons conseils pour la rentrée

- Mis à jour le

C'est la rentrée, avec son lot d'inquiétudes, de soucis et de stress. Pierre Nuss vous a déniché un site pour une rentrée des classes calme et sans problème.

La rentrée des classes dans la bonne humeur
La rentrée des classes dans la bonne humeur - Hulton Archive

Le lien vers le dossier de rentrée de Doctissimo.

Pierre : s'esch àm Mandi ùn mànchi senn schon stàrt bereit, ànderi ranne noch herùm fer e Blüwissel ze kaufe, oder Heflte, Pàpier, mensch esch dess e Gàlee, ja s'esch d'r Schüelànfàng un d'r Jean-jacques Bastian het eich schon viel gsait. No hàw ich eu geleuijt wàs ùff'm Internet pàssiert, un hop, jeds Johr esch's salwe, àlli Zittunge un Internet Sitte pràwiere eso ne dossier ze màche, àwer ich hàb doch ebs welle schwàziere wie m'r drùff gehn kenne, ohne ze zwiefle um wàs se do verzehle, ich hàb e gànz güeder dossier gfunde ùff'm Sitt Doctissimo, àn d'r àdrass doctissimo punkt fr, es heisst rentrée scolaire sans stress.

Jonathan : ja heere Pierre, ich weiss doch dàss ehr der Sitt Doctissimo gàr net garn hàn.

Pierre : ja, s'esch wohr, will viel zeviel Litt ùff dem Sitt gehn ànstàtt zem Dokter ze laufe. Dann ja, ùff die Forums laast mer viel ze viel Kaas, àwer wann d'àngschtellti vom Sitt e dossier schriiwe, esch's àls gfetzt gemàcht. Der dossier "rentrée scolaire sans stress" kemmert sich um d'kleini Schehler, d'r erscht Rotschlàà, freij ins Nescht ze leije, 9 àm Owes esch güet, ja sie derfe noch e bessel lase. Dess kenne n'ehr glich hitt Owe ànfànge fer se dràn ze gewehne, bààl müen se wedder ùffstehen. D'meischte Kinder welle net in d'Schüel, ehr müen erkläre worum àss es güet fer ehr Kind esch, ehr kenne ne eu berühige, un ehri Schüel Erinnerunge verzähle, güedi Erinnerunge, gall, da mer hàn àlli schlachti Zitte in d'r Schüel erlaabt, dess brüche d'Kinder net wisse.

Jonathan : ja un fer's Màteriàl?

Pierre : normàlerwies sotte n'ehr àlles hàn. Wann net, dùmmle eich. Un namme eu ehr Sohn oder Tochter zem Euije Dokter met, sie senn ken schlachti schehler wann se Sichtsprobleme hàn, ehr welle dàss se ewer d'Lini schriiwe, Fer d'Impfunge müess es eu gemàcht ware. Fer d'r D-Day kenne n'ehr in ehri kleini de doudou metgann, àwer d'r Sàck müess schon gerecht senn, ken Stress àm erschte Dàà, namme ne met wann ehr kenne, un wann ehr gewàndelt hàn, oder in ere neiji Schüel ne schecke, gehn met'm ànne de Dàà devor, dàss er's sahn kànn. Un wann ehr ne net metnamme kenne, gücke àss ehr àm Donnerschdi frehjer heim kenne komme, er oder sie word e hüffe hàn eich ze verzehle, fer d'r erschte Schüel dàà. Met dem àlles ware n'ehr ken Stress hàn, àlles ze finde àn d'r àdrass doctissimo punkt fr.

Mots clés: