Émissions Toutes les émissions

L'Alsace vue par le net

Du lundi au vendredi à 9h33

5min

Météo suivi Alsace

Par le lundi 19 décembre 2016
Podcasts : iTunes RSS
Météo Suivi Alsace
Météo Suivi Alsace

Fans de météo, ce site est fait pour vous !

Découvrez le site du jour présenté par Pierre Nuss : Météo suivi Alsace.

Pierre : d'naachst Woch esch Wihnàchte, un ich kànn schon e gànzi Trùpp wie sich fröije ob se d'r Winter Màteriàl teschte kenne, ja die wie àlli Dàà sechs Mol d'météo löije ùn hoffe dàss es schnaller, mehr, oder frehjer schneije word. Ehr brüche net ùff d'ànder Sitt gücke, ich hàb eich gsahn, ehr webcams live Watter Sandung Begeischterti, un s'esch eu racht eso. Àwer wissi Wihnàchte het's net eso oft gann, wann m'r sich erinnert. Mer wodde garn, dàss es de Fàll ward gsenn, àwer... D'r Jean-Sébastien Beck esch hitt morje do gsenn fer uns dess ze bewiese. Derno ware m'r eu e Sitt bschriiwe, so wie àlle Dàà. M'r ware d'r Sitt meteo suivi alsace bschriiwe, s'esch àn dere àdrass meteosuivialsace punkt fr

Jonathan : s'Watter, dess interessiert àlli!

Pierre : ja, s'esch wohr, die wie drüsse schàffe, die wie drìnne schàffe welle eu wesse wie m'r sich ànzeijt. s'Watter esch fer àlli wichti, nùmme wann m'r wisse müen wieviel Finettle mer àm Owe rechte selle, oder m'r d'decki Chaussettle oder fini Socke ànzeije müen. Ùff FBE heere n'ehr immer s'Watter fer d'nachsti Daaij, un ùff'm Internet gebt's eu interessànti Sitte fer s'Watter, unter ànderem meteosuivialsace punkt fr, wie eich net nùmme vom Watter fer morje ànsààt, àwer eu wie heiss, wie ficht, àss es momentàn fer d'Region esch, un mer seht wàs bi de Nochber grààd bhàssiert, no kenne m'r schon schätze wàs mer fer Watter greeije ware. Un sie gann eich eu Unterrichte?

Jonathan : Unterrichte? Ja ewer wàs ?

Pierre : ewer s'Watter vor ze sààwe, ewer d'Inschtrümanter d'Temperàtüre, un wie mer se spiirt, die thermischi Inversion, ewer àwrillewatter, ja die giboulées, wàs esch's dann eigentli? Wann ehr wille kenne n'ehr im Verein eu noch methalfe, un nàtirli die Grender vom Sitt unterschtetze, ùff'm Sitt meteosuivialsace punkt fr. Un sie zwechere eu, ewer'm Twitter hàn se eu e Konto wo se jede Dàà d'r éphéméride schriiwe, wo se eu s'Watter gann, s'esch met dem Konto msa 67 68 so wie meteo suivi alsace, nàtirli.