Replay du mercredi 26 décembre 2018

hàn er scho projekts fers rutsch

capricorne
capricorne © Getty

Liewe Steinbock denke doch nett an d'àrweit hett !    ... fer alli was hànner fer projekts fer nei johr ? fer nàchte johr ? S'esch a guete taa fer dran danka 

Mots clés: