La pépite des canards par Huguette Dreikaus

Du lundi au vendredi à 6h50 et 15h30

Des jeunes sur Facebook
Des jeunes sur Facebook © Getty - Hero Images_753288077

Fràtzbuech

Diffusion du mercredi 25 avril 2018 Durée : 2min

Sin er schun widder uff facebook??

Un wie! Jede morje. Fer ze löje was es fer Wetter gibt ; fer ze saan wie de Himmel ussieht in Kuritterjersche.. fer ze saan eb d’Georgette von Langesoulzbach ehri Katz widder gfunde hett.. fer ze saan was de Claude kocht.. un fer’m s’Rezept ze verlange wann is nit hab…fer s’Nueschte ze erfahre ever de Johnny un wisse wer ass jezt erbt un eb dee Laetitia nit schun e  andere hett… jeder wie uff Facebook schriebt isch fer mich e Journalist wie mer Informatione gibt ever sache wie niemols in de Zittungdaade stehn…un herli gsaït : ich erfahr liewer wie mer billigi un gueti Chaussette kann finde ass ze erfahre in wellem gschaft ass dee brigitte Macron ehre roserote Jogging kauft hett..