Toutes les émissions

La pépite des canards par Huguette Dreikaus

Du lundi au vendredi à 7h20 et 15h30

Arti, la boule de Meisenthal de l'année
Arti, la boule de Meisenthal de l'année - Guy Rebmeister / CIAV

Un artichaut dans le sapin ?

Diffusion du vendredi 9 novembre 2018 Durée : 3min

La nouvelle boule de Noël de Meisenthal est un légume, l'artichaut. Elle a été baptisée Arti et elle a été imaginée par Nathalie Nierengarten, une jeune designer originaire du cru, petite-fille de verrier. Huguette Dreikaus vous donne son avis.

Félicien : wer isch der Lapalice? 

Huguette : De Lapalice diss sich e mann wie e sekund vor sim dood noch gelaabt hett un wie nass isch gewann wann er unter de douche isch gstande. De lapalice isch alsoe mann gewann wie numme d’wohrhet gsaït hett.. un wann der saat e köjel isch rund noo isch e köjel rund un wann e köjel nit rund isch noo isch’s kein köjel.. es isch wie in dem lied wie de napoleon als gsunge hett: mein hut der hat drei ecken drei ecken hat mein hut und het er nicht drei ecken so ist es nicht mein hut!..un jetzt komm’I zue de wichtige fröj:was hange her an de tannebaum an de wihnachte?

Félicien : ich ? Köjle!!!!

Huguette : Eh ben voilà!! Un köjle sin rund !!! mer saat jo alles  vo litt mit numme kurve «  der isch köjel rund » un was sieh’i in d zittung e Köjel wie ussieht wie e artichaut.. e köjel wie kein köjel meh  isch !! denn e köjel hett e symbolischer wert.. erschtens soll se e kreis darstelle .. de kreis von de ewigkeit denn an ere köjel sieht mer nit wie de anfang un wie s’end isch !!! awer am e artichaut sieht mer’s wie de anfang isch un wie’s end isch ! un e artichaut isch nit ewig denn e artichaut fuult..wann er nit im e maawe verschwind.. usserdem,  wann mer de schrifte noor will gehn, sott eso köjel e apfel darstelle denn e Köjel isch au s’s’symbol vom apfel wie d’eva gfresse hett..

Félicien : un was hett der Apfel meh ze duen mit de wihnachte ass e artichaut?

Huguette : Jesses ich mein grad ich mach doo e cours de théologie!! Denke doch noor! Also dee eva hett dene verbotene apfel gfresse un noo sin d’mensche zuem paradies nussgflöje awer fer ass se ehri sinde verziehn bekomme hett noo unsre herrgott de jesus  gschickt awer eb ass der gross isch gewann hett er zerscht als  bubbele muen komme un paff  natalité! Natividad, Christi Geburt wihnachte… un so isch traditionnel e apfel am Tannebaum kein artichaut

Félicien : noo kaufe ner kein so Köjel?

Huguette : Es sisch kein köjel!! E köjel isch rund…un e artichaut isch nit rund

Félicien : Huguette! Was isch diss?

Huguette : Diss isch e köjel

Félicien : un dee isch nit rund

Huguette : Natirli nit! Diss isch nammli e köjel uss ere flint!!! Dee isch immer langlich!! Wann er awer meine kenne ner au so köjle an de tanne baum hange.. denn wie saat d’mamema «  e köjel isch e köjel » un ich saa dezuu  «  e artichaut isch kein köjel »