Replay du jeudi 27 décembre 2018

In d’kirich gehn :mit de carte bleue

- Mis à jour le
carte bancaire
carte bancaire © Getty

wihnachte!! Wihnachte doo sin d’litt nit numme im esszimmer sie geh  au on d’kirrich

Redde mer emol von de Kirich!!doo hann se gospel gsunge un de walter scholz hett trompet spielt !!scheen gewann diss konzert vom walter schlolz.. daade wann de witt ass litt komme bette muesch ne e konzert vorschlaawe!! Aa nit noch e thé dansant gemacht word fer d’vesper ass noo noor em Ganz im weiss mit einem blumen streauss gsunge word Tantum ergo sacramentum veneremur cernui :
et antiquum documentum novo cedat ritui :diss sich alles....  

Mots clés: