Replay du jeudi 31 janvier 2019

Welltag, um alles uf de Kofpf zu stelle

- Mis à jour le
inversion
inversion © Getty

ich hebb de buch wann’i will !!

 Jo von mier uss.. everhaupt d’manner muen immer an sich rumdoobere!! Un diss an alle platzle.. doo fahre se mit de hand ever d’glatz, sie grateze sich an de some sackle;,sie doobere an de muschkle fer ze saan eb se stramm sin.. un ehr; her hewe de buch.. warum?  Kuddle oder d’lawer..?

Mots clés: