Humour

La pépite des canards par Huguette Dreikaus

Du lundi au vendredi à 7h20 et 15h30

Hochzitt
Hochzitt © Getty

Uff're Hochzitt kenne n'ehr güet assa

Diffusion du jeudi 6 juin 2019 Durée : 2min

De litt kommt alles ien !!

D’litt ? was dee mache kenne, wozu dee fahig sub.. diss hett kein grenae.. everhaupt wann’s drum geht billig zue gelgd oder zue andere sache ze komme…erscht gescht owe haw’I im aktezeichen gsaan wie se im e mann angerufe hann un gsaït ass er e wawe von 45000 euros gewonne hett asser awer dene waawe von de Tirkei komme muess lonn un ass er defer 610 euros schick muess.. un no noch meh un noch meh.. denn wie saat de Confucius” der wie e quell find der erfind de eimer ass er s’wasser mit heim kann namm

Jonathan : un was hann er gelasse in de zittung

Ass es litt gibt wie sich dezuuschliche wann aperitifs sin fer umesunscht ze esse un ze trinke un noch mit Tupperware im sack ass se dings mit heim derf namme…es sich licht… bie re hochzittau.. doo meint jeder ass derjenug zue de family vom andere gheert un hop kann de ander siner maawe zweimol fille oder noch meh wann er genue Tupperware hett. Un bie ‘re licht doo isch noch lichter denn d’famili vom verstorwene fraït sich ever jedes guet wort un losst diss e paar kojelhopf stickle un e paar mauricettle koschte.. armi welt..

Jonathan : was kann mer doo degaje mache??

Gewiss.. am eso daa, am e daa wie mer sich d’lieb schwört oder wie mer abschied nimmt doo hett mer d’aue nit uff de terrines. Am beschte nimmt mer e service de sécurité.. dee sin gschuelt defer.. dee kenn noo d’invitaions controlliere  oder de adn fer ze saan eb der wie kommt zue de famili gheert

Jonathan : ADN diss duurt 2 woche un es isch dier !!

Mini cousine dee hett sortiert.. dee hett fer de aperitif von ehre hochzitt e drajdier hett un numme einer inegan in de saal.. doo hett jeder nien gderft wie zerscht e gschenk abgann hett! Un es sich kontrolliet worre eb idss gschenk wenischtens 30 euros wert isch un noo erscht isch de iengang frei gemacht worre

Jonathan : 30 euros fer e aperitif .. doo everlaït sich’s mancher

Ja ! de hochzitter hett sich’s everlaït un osch widder furt

Jonathan : isch er furt waje dene 30 euros?

Ne waje de 30 johr von de schweschtter von de hochzitere/// de hett em am ebnd besser gfall