Replay du jeudi 27 février 2020

E bsonderi schuh usstellug gibt's in Bariss

- Mis à jour le

D'Huguette hett d'schlappe an fer zittung lese, live jede dàà ùff eiher Rhintààl radiosender www.francebleuelsass.fr

Chaussures
Chaussures © Getty - Peter Dazeley

Jonathan :  Es gibt ebs  neus   was d’schuh anbelangt ?

E usstellug in Bariss! Saa mer was de fer schuh hesch un och sa der wer de bisch... daade sin d’basket numero 1... d’meischte latsche in dene schlappe rum wie de wiewer de fues vergreesert hann bis ze 43 ! Es gibt awer au verruckti schuh! Jo redde mer nit... doo hesch banane schuh... enteschuh... von allem.. schuh mite me eifelturm als stole hop eb mer so schuh kaufe kann diss kommt uff de schuhandler aan... wann der keini in sini vitrine stellt ware se nit kauft... d’mamema saat als “kannsch numme eclairle esse wann de beck éclairele bacht... en passant par la Lorraine avec ses sabots... oh oho oh avec ses sabots... ich hab immer hols=zschuh aangeht als klein Maïdel fer in d’schuel ze gehn

Jonathan : Es gibt viel schuh liedle

Ah jo, de cataloga schuh schuh, c’est en la li chaussant, c’est en la li chaussant qu’il lui fit sa demande... vor johre bisch usschoisiiert worre waje de schuh, denke doch ans aschebredel, d’schuh han nem gebasst un hop isch’s m bett vom prinz geland, im liedel le petit cordonnier au, der hett dere d’schuh anproviert un hop... hett er de rescht au welle saan, d’mamema saat « zerscht sieht er ehre fuess un noo halt er um ehri hand aan », pff un hindenoor doobert er noch an ganz andere stelle rum

Jonathan : fer euch isch e schuh  wichtig

Ah jo... de schuh isch’s wohrzeiche von de freiheit... denke doch an de bundschuh... de buurekrej... d’buure hann numme in de strosse kenne manifestiere will se schuh hann ghehtt... dappe ehr emol  barfuess in de stroose rum ; wann emol dee wie revoltiere welle barfuess in de stroose rum muen dappe, noo ware ner saan wieveil litt ass noo pletzli mit ehrem schicksal ze fridde sin... d’mamema saat "es kommt im laawe viel vor waje de schuh"... ah nit de babbeba hett sie dragiert will se im huss nawes draan hett gewohnt... noo hett er d’schlape aan kenne bhalte... un d’schuh gspart!

Jonathan : Un wann er glicklich welle sin , richtig glickli... doo dezuu bruche ner e paar schuh?

Ja, schuh wie mer zwei numéros ze klein sin, dee loss’i noo zwei stund aan, un ehr kenne euch nit vorstelle wie glickli ass’i bin wann’i se endli widder uss derf duen ! Ohhhhh macht diss guet ! Ohhh macht diss guet ! So e blässier haw’i mit eme mon ami noch selte ghett !

Mots clés: