Replay du vendredi 28 février 2020

Le Virus - Das Virus

- Mis à jour le
Das Virus
Das Virus © Getty - Salvatore Laporta/KONTROLAB/LightRocket

Jonathan : Es word alles andersch mit dem coronavirus !

Ja! Basse jo uff! Es word wocheend doo gehn er  wider danze, streife, schmutze ! E word gfahrli, wann er eini verschmutze welle preveniere se de da vorher un verlange’re e zettel vom dokter ass se kein virus hett... un jot vergese ! D’hand wasche... d’dier nuss gehn de tram name... d’hand putz mit gel will er euch ghebbt hann an ere stang wie sich ali hewe... inesse... d’hand putze it gel... d’nasss putze oder gluuwe... d’hand wasche ; ich geh nierigs anne ! Ich blie am lavabo stehn, den ich luess efters niesse, de pollen kommt schun, un wann’I niss gehn haw’I gynécologue handschui aan un e liter gel debie

In de zittung steht "dee wie ever 50 sin dee ware ball falle wie d’mucke" awer sie saawe nich ebs

Jonathan : Was denn?

Es isch schrecklich d’banke welle dene wie räuche un dene wie de coronavirus hann meh zinse gann fer her geld! Warum? Sie saawe ass dee wie räuche erschter sterwe ass dee wie nit râuche, ass e raucher un e coronavirus kranker  awer au s’recht hann von ehrem geld ze profitiere... noor em motto "er muess schun frei ins gras bisse, noo derf er vorher au noch e bissel in de caviar bisse". Awer achtung, kannsch nit grad komme un saawe "ich räuch au! Ich will meh" diss geht nit... du muesch komme un dini gale finger vorzäie, du muesch d’fratz voll geplatzte eederle hann, un du muesch roennige blätter von de lunge bringe, muesch e certificat hann von dim duuwacklaade ass de jede zweite daa e packel zigarettle holsch oder duuwack... un muesch d’rechnunge hann uff 5 johr zeruck von nicot patch fer ze zaâie ass de nit kannsch halte. Es word sogar e urinprob gemacht fer sicher ze sin ass de mit nicotin vergift bisch". Un kannsch der au e dossier mache mit de grippe wie de schun hesch ghett

Jonathan : E bank hett doch nit noor em gsundheits zuustand ze fröje

Was nit? Lache emol e prêt! Noo ware ner schun saan was se fer fröje, doo muess e frau noch e frottis mache un e mann s’foto von sinere prostate... de kevinele hett gsaït "wann se jezt dene meh zinse gann wie nemi land doosin ! gott soll wache!" D’mamema  hett gsaït "am beschde bringsch noch e zettel vom pfarrer ass er der kirzli d’letscht eelung gann hett... ass se ganz sicher sin, ass se der  nit lang zinse fer’s gsparte bezahle brüche". Schad ass se kein hoochi zusatzzinse bezahle fer dee wie evergewicht hann...

Schunsch daad ich au ziche, de kevinele hett gsaït « du hesch kein evergewicht du sootsch numme e paar centimèter wie de breaite waj sitze de känge waj stize lonn...» pff ich wott doch nit so gross sin wie dee Karambeu... d’ailleurs was hett de Coluche ? Er hett gsaït « mer hett d’ideal greese wann d’fiess bis off de bodde reiche »