Replay du lundi 29 juillet 2019

Une nuit perchée dans les arbres. De Nàcht uf'm Bàuim

- Mis à jour le
De Nàcht uf'm Bàuim
De Nàcht uf'm Bàuim © Getty

D'Huguette het de Tarzan Syndrom

Pierre : diss kann doch nett sin !

Ah jo ... es kann ales nett sin… awer es isch egal was !! awe res sich eso: im sommer kenne alli an ussgfallene orte schloofe.. un wann se dheim sin muen se im e bett leje mit ere speziale matratz un mit eme schalter ass se elktrisch heecher oder nidderer kenne schloofe wann nit mit de fiess in de heen wie wann d’hewamm ne e kneckes udd e gschwindigkeit russ sott hole..

Pierre : hann er ebs gelaase ever dee komische nachtlaawer

Aj jo!! Heere doo sieshch manchi mit eme seil an ere felswand rumbamble.. anderi schloofe im e Schiff im e hafe un ware gschottelt ass wann se e bissel eel un e bissel senft schlucke ass se noor zehn minute mayonnaise russ kenne spitze… es gibt au dee schloofe in hange matte im dschungel .. ass se johrelang e netzelmuschter uff em hindere hann

Pierre : diss isch  awer noch nit de inhalt vom artiekl wie er mer under d’naas ghebbt hann

Nee doo ghet’s umm baumhieser. Es gibt jezt chamber d’hôtes dee hange in de baïm…entweder muesch am baum nuff graddle fernuff ze komme oder sie muen der e fenwick stelle… es sich eso art tarzan syndrom!!! Wann mich de kevin doo nuff daad zwinge.. er bricht kein angscht hann ass’I em noor geh.. wann ich doo owe aan wär komme daad’I nemi rab gehn… es wâr guet fer de régime.. denn wann se mer nix nuff daae bringe daad’I nix esse usser an de blätter rumkaue wie e koala.. merci Krampelaade…

Pierre : her miessete awer dooch rab… waje..

Fer s’wasser abschlaawe oder de dram laare… ix doo .. e lloch in de bodde un nab mit .. grad e schiild unde drumter” attention chute d’objets ferdi” un was d’hygiene anbelangt .. fer was hett mer denn lingettele… ich mecht euch awer warne: basse uff denn ich hab mi einmol gewasche intim mite me gjawelte lingettel.. soo lutt wie ich gebrillt habb.. sin d’vejel .. d”fichs.. d’haase un d’ratte fer johrhunderte verschwunde uss dem secteur

Mots clés: