La pépite des journaux rhénans

Du lundi au vendredi à 7h50 et 16h30

Barbara Cook en train de chanter
Barbara Cook en train de chanter © Getty - Bettmann 514678456

Huguette se fait cantatrice !

Diffusion du mardi 1 mai 2018 Durée : 2min

ehr kenne singe wie d’Elisabeth Best ? wer isch diss d’Elisabeth Best?

Dee dee hett mitgemacht im Barabli.. dee hett e stimm ghett wie e opernsangere.. un voilà// ich bin empört.. ich bin empört. Empört.. empört

heere uff schunsch schalte alli uss!!

Nee ! um gottes wille! Sie selle nit usschalte!! Her litt bliewe doo. Her selle alli wisse was dee schywzer fer litt sin.. dee schwyzer wie euch dvon de plizei verhafte lonn wann er chewing gum papier uff de bode lonn falle.; waje de ordnig.. dee schwyzer wie verlange ass er an de douane angann wieviel flasche trinke ass er bie euch hann fer ass se d’laare flasche widder kenne zähle wann er zerick komme.. un d’mégots von de zigarettle waje de ordnig..