Replay du lundi 2 septembre 2019

La rentrée pour les people D'r Schualànfàng fer d'People

- Mis à jour le
© Getty - Flashpop

Lancement   her kenne nit andersch ass durch s’schlisselloch ze lÖje!!

He! He! Die gala un anderi people zittschrifte  so wie das neue blatt oder so .. dee gheere au zue de nochrichte.. un muesch doch wisse was mit de promis bassiert.. doo erfahrsch ass de Gottschalk e apparatel in de ohre hett fer beser ze heere.; hein der hett jezt noch 43 johr hochzitt d’frau verlonn fer e jungi un doo erfahrsch ass er schun so viel ersatzteiler hett wie e alter waawe.. e gebiss . ein hör apparat un allewaj au e hossekrane fer widder in d’heeh ze lipfe was bambelt

Jonathan   was hann er schunsch noch erfahre??

Ass der kaulitz.. von tokyio hotel.. der wie e so punker frisur hett ghett.. un so scheen isch gewann ass alli Maïdle so starki pheromone ussgstoose hann ass ne sogar d’laïfige hund nochgeloffe sin!! Also der kaulitz der sieht jezt uss wie jeder ditsch wie 45 johr alt isch un hett dee alt klumpere ghierot wie schun eso viel manner hett gehtt ass se rugby kennte spiele mitnander!!! D’mamema saat “ u n was ever 15 isch fer d’spielerzahl ze hann dee kennte noch e tribune fille uff em rugby platz wann e match gspielt word!!

Jonathan  her selle nit bees redde.. 

Ich red nit bees.. ich saa numme was in de zittung steht!! Ah noch ebs.. sie hannn e ganzer artikel ever d’badehosse vom Charles von England.. diss sich e sparsamer mensch der drat schun, so zeige’s d’fotos , ass er d’selwe gebleumte badehosse aan.. soo art flower power wie awer in de 70 johre mode sin gewann.. jezt entweder willer zaje ass er zidder nit zuugenomme hett oder isch er e rapsiger satan!!! 

Jonathan  was saawe her dezuu??

Was ich dezuu saa.. dee badehosse sin schenkel dangler.. dee gehn ball bis an d’knie !! un diss sich e skandal denn er geht schwimme mit un es isch normalerwies verbodde…wann e normaler sterblicher eso schenkel dangler drat fer ze bade bekommt er e protikoll waje mangel an hygiene gelangt!! Un der derf ! grad wie wann er meh hygiene am popol haat ass anderi..

Jonathan     haate er ne wotte saan mit bresilianer??

Ja !! ich daad gern saan eb er de wowoïtz gschoore hett oder eb er s’wirschtel im surkrutt hett leje!

Mots clés:
  • Humour